禅 เซน

禅 เซน

禅 เซน

万般计较皆是空 , 行住坐卧总是禅。
[Wànbān jìjiào jiē shì kōng, xíng zhù zuò wò zǒng shì chán.]
การแก่งแย่งชิงดีทั้งหลายทั้งปวงล้วนว่างเปล่า , นั่งเดินยืนนอนนั่นแหละเซน
ผู้ที่มองเห็นความว่างของการแก่งแย่งแข่งขัน ชิงดีชิงเด่นแล้ว , ธรรมมะย่อมอยู่ในใจ ดังนั้นการนั่งเดินยืนนอนทุกอิริยาบถในชีวิตประจำวัน ล้วนเป็นการปฏิบัติธรรมทั้งสิ้น
计较 指较量 ;争端争吵。计算比较。

ติดตามได้ใน สอนภาษาจีนกลาง จือ เซิง ถัง

事在人为

事在人为

事在人为。
สรรพสิ่งอยู่ที่คนกำหนด

要得富贵福泽,天主张,由不得我 ; 要做贤人君子,我主张,由不得天。
จะร่ำรวยมากมีโชคลาภวาสนาเท่าใด ขึ้นกับฟ้าลิขิต ไม่ได้ขึ้นกับข้า จะเป็นคนดีมีปัญญาเป็นปราชญ์ ขึ้นกับตัวข้าเอง ไม่ได้ขึ้นกับฟ้า

指事情要靠人去做的。在一定的条件下,事情能否做成要看人的主观努力如何。 可以给人以自信,树立信心。
หมายถึง สิ่งต่าง ๆต้องอาศัยคนไปทำ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่กำหนดไว้ เรื่องนั้นจะทำได้สำเร็จหรือไม่ ย่อมขึ้นกับความมานะพยายามของตัวเราเอง เป็นคำที่ใช้เพื่อให้กำลังใจผู้ฟัง ให้เขาเชื่อมั่นในตนเอง

出处 : 明•冯梦龙《东周列国志》第六十九回:“事在人为耳,彼朽骨者何知。” 常与“命由天定”合用,形容命运由天定,成事在于人为。

ติดตามได้ใน สอนภาษาจีนกลาง จือ เซิง ถัง

ข้อคิดดีๆค่ะ

 • 孝顺父母不要等成年, 懂事时就要孝顺。
  xiàoshùn fùmǔ bùyào děng chéngnián, dǒngshì shí jiù yào xiàoshùn
  กตัญญูต่อบิดามารดาไม่ต้องรอให้บรรลุนิติภาวะ(หรือโตเป็นผู้ใหญ่เสียก่อน)
  เมื่อเราโตพอที่จะรู้เรื่องแล้ว ก็ควรแสดงความกตัญญูต่อท่านทั้งสอง
 • 孝顺父母不要等有钱,只用心就能孝顺。
  xiàoshùn fùmǔ bùyào děng yǒu qián, zhǐ yòngxīn jiù néng xiàoshùn
  กตัญญูต่อบิดามารดาไม่ต้องรอให้ร่ำรวย(หรือมีเงินเป็นมหาเศรษฐีเสียก่อน)
  ขอแค่มีความตั้งใจก็สามารถกตัญญูต่อท่านทั้งสองได้
 • 孝顺父母不要等有闲,随时随地可孝顺。
  xiàoshùn fùmǔ bùyào děng yǒu xián , suíshí suídì kě xiàoshùn
  กตัญญูต่อบิดามารดาไม่ต้องรอให้มีเวลา(หรือว่างเสียก่อน)
  ทุกที่ทุกเวลา เราก็สามารถกตัญญูต่อท่านทั้งสองได้
 • 孝顺父母不要等百年,父母在世就孝顺。
  xiàoshùn fùmǔ bùyào děng bǎinián, fùmǔ zàishì jiù xiàoshùn
  กตัญญูต่อบิดามารดาไม่ต้องรอให้ท่านทั้งสองเสียชีวิตไปเสียก่อน
  ถ้าพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ เราก็สามารถแสดงความกตัญญูต่อท่านทั้งสองได้

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

แจกศัพท์จีนเกี่ยวกับชั่ง ตวง วัดค่ะ

 • 克 kè กรัม
 • 公斤 gōngjīn กิโลกรัม
 • 毫克 háokè มิลลิกรัม
 • 米 mǐ เมตร
 • 毫米 háomǐ มิลลิเมตร
 • 厘米 límǐ เซนติเมตร
 • 分米 fēn mǐ เดซิเมตร
 • 千米 qiān mǐ กิโลเมตร
 • 公里 gōnglǐ กิโลเมตร
 • 英寸 yīngcùn นิ้ว
 • 英尺 yīngchǐ ฟุต
 • 里 lǐ ลี้
 • 码 mǎ หลา
 • 英里 yīnglǐ ไมล์
 • 英亩 yīngmǔ เอเคอร์
 • 升 shēng ลิตร
 • 毫升 háoshēng มิลลิลิตร
 • 厘升 líshēng เซนติลิตร
 • 分升 fēnshēng เดซิลิตร
 • 磅 bàng ปอนด์
 • 加仑 jiālún แกลลอน
 • 立方厘米 lìfāng límǐ  ลูกบาศก์เซนติเมตร
 • 立方英寸 lìfāng yīngcùn ลูกบาศก์นิ้ว
 • 立方英尺 lìfāng yīngchǐ ลูกบาศก์ฟุต
 • 立方米 lìfāng mǐ ลูกบาศก์เมตร
 • 平方毫米 píngfāng háomǐ ตารางมิลลิเมตร
 • 平方厘米 píngfāng límǐ ตารางเซนติเมตร
 • 平方英寸 píngfāng yīngcùn ตารางนิ้ว
 • 平方英尺 píngfāng yīngchǐ ตารางฟุต
 • 平方分米 píngfāng fēnmǐ ตารางเดซิเมตร
 • 平方公里 píngfāng gōnglǐ ตารางกิโลเมตร
 • 平方码 píngfāng mǎ ตารางหลา
 • 平方英里 píngfāng yīnglǐ ตารางไมล์
 • 平方米 píngfāng mǐ ตารางเมตร

 

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

容易读错的姓氏 แซ่หรือนามสกุลของชาวจีนที่คนส่วนใหญ่มักอ่านออกเสียงผิดค่ะ
(เพราะว่า อักษรจีนเหล่านี้ เมื่อเราใช้มันเป็นแซ่ มันจะมีเสียงอ่านแตกต่างจากเสียงเดิมนั่นเองค่ะ)

 • 仇:读 (qiú) แซ่ฉิว
 • 单:读 (shàn) แซ่ส้าน
 • 舍:读 (shè) แซ่เซ่อ
 • 朴:读 (piáo) แซ่เผียว
 • 区:读 (ōu) แซ่โอว
 • 召:读 (shào) แซ่เซ่า
 • 华:读 (huà) แซ่ฮว่า
 • 查:读 (zhā) แซ่จา
 • 种:读 (chóng) แซ่ฉง
 • 解:读 (xiè) แซ่เซี่ย
 • 繁:读 (pó) แซ่ผอ
 • 任:读 (rén) แซ่เหริน
 • 纪:读 ( jǐ) แซ่จี่
 • 折:读 (shé) แซ่เสอ
 • 过 : 读 ( guō) แซ่กวอ
 • 燕 : 读 (yān) แซ่เยียน
 • 监 : 读 ( jiàn) แซ่เจี้ยน
 • 哈 : 读 (hǎ) แซ่ห่า
 • 宁 : 读 (nìng) แซ่นิ่ง
 • 要: 读 (yāo) แซ่เยา
 • 那 : 读 (nā) แซ่นา
 • 还 : 读 (huán) แซ่หวน

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

คำศัพท์ในภาษาจีน(บางคำ) ที่สามารถสลับตำแหน่งกันได้ แต่ยังคงความหมายเดิม/ไม่เปลี่ยนแปลงค่ะ
เช่น

 • 爱情 àiqíng , 情爱 qíng’ài => ความรัก
 • 长久 cháng jiǔ , 久长 jiǔ cháng => ยาวนาน
 • 熊猫 xióngmāo , 猫熊 māoxióng => หมีแพนด้า
 • 齐整 qízhěng , 整齐 zhěngqí => เป็นระเบียบเรียบร้อย
 • 寻找 xúnzhǎo , 找寻 zhǎoxún => ค้นหา ,หา
 • 感情  gǎnqíng ,情感  qínggǎn => อารมณ์ความรู้สึก
 • 吸吮 xīshǔn , 吮吸 shǔnxī => ดูด
 • 爽直 shuǎngzhí ,直爽 zhíshuǎng => เปิดเผยตรงไปตรงมา
 • 率直 shuàizhí ,直率 zhíshuài => เปิดเผยตรงไปตรงมา
 • 偎依 wēiyī ,依偎 yīwēi => คลอเคลีย
 • 疗治 liáozhì ,治疗 zhìliáo => เยียวยารักษา
 • 痛苦 tòngkǔ , 苦痛 kǔtòng => ทุกข์ทรมาน
 • 魂灵 húnlíng ,灵魂 línghún => วิญญาณ
 • 仿效 fǎngxiào ,效仿 xiàofǎng => เลียนแบบ
 • 和暖 hénuǎn ,暖和 nuǎnhuo => อบอุ่น
 • 互相 hùxiāng ,相互 xiānghù => ซึ่งกันและกัน
 • 力气 lìqì ,气力 qìlì => กำลังวังชา,เรี่ยวแรง
 • 名声 míngshēng ,声名 shēngmíng => ชื่อเสียง
 • 播撒 bōsǎ ,撒播 sǎbō => หว่านเมล็ดพันธ์ุ
 • 别离 biélí ,离别 líbié =>อำลา/จาก
 • 逃脱 táotuō ,脱逃 tuōtáo => หนีรอด
 • 失迷 shīmí ,迷失 míshī => หลงทิศทาง
 • 细心 xìxīn ,心细 xīnxì => ละเอียดลออ
 • 载运 zàiyùn ,运载 yùnzài => บรรทุกและขนส่ง
 • 熬煎 áojiān ,煎熬 jiān’áo => ทรมาน
 • 查询 cháxún ,询查 xún chá => สอบถาม
 • 藏躲 cángduǒ ,躲藏 duǒcáng => หลบซ่อน
 • 幻梦 huànmèng ,梦幻 mènghuàn =ฝัน

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

แจกศัพท์จีน : กระทรวงต่างๆในประเทศไทยค่ะ

 • 农业部 nóngyèbù กระทรวงเกษตร
 • 农业与合作部 nóngyè yǔ hézuò bù กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • 社会发展与人民安全部 shèhuì fāzhǎn yǔ rénmín ānquán bù กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • 旅游与体育部  lǚyóu yǔ tǐyù bù  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • 外交部 wàijiāobù กระทรวงการต่างประเทศ
 • 文化部 wénhuàbù กระทรวงวัฒนธรรม
 • 商业部 shāngyèbù กระทรวงพาณิชย์
 • 司法部 sīfǎbù กระทรวงยุติธรรม
 • 能源部 néngyuánbù กระทรวงพลังงาน
 • 自然资源与环境部  zìrán zīyuán yǔ huánjìng bù  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • 卫生部 wèishēngbù กระทรวงสาธารณสุข
 • 工业部 gōngyèbù กระทรวงอุตสาหกรรม
 • 科学与科技部 kēxué yǔ kējì bù กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 劳工部 láogōngbù กระทรวงแรงงาน
 • 交通部 jiāotōngbù กระทรวงคมนาคม
 • 财政部 cáizhèngbù กระทรวงการคลัง
 • 国防部 guófángbù กระทรวงกลาโหม
 • 内务部 nèiwùbù กระทรวงมหาดไทย
 • 教育部 jiàoyùbù  กระทรวงศึกษาธิการ

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

เนื่องในวันที่ 2-8-57 เป็นวันแม่แห่งชาติ มีเพลงจีน 妈妈好 (คุณแม่ผู้ประเสริฐ)  มาฝากพวกเรา ไพเราะมาก หลายเวอร์ชั่น ฟังแล้วน้ำตาซึมเชิญเลือกตามใจชอบ

1 世上只有妈妈好

2 มามาห่าว 妈妈好

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=06h5ntm99XU&list=RD06h5ntm99XU]

3 杨沛宜领唱《世上只有妈妈好》

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=1XU5ikkYFpE]

4 ดั้งเดิม 世上只有媽媽好:蕭芳芳(最原裝版本)

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=lIpUcV7iO4k]

 


世上只有妈妈好  ในโลกนี้มีเพียงแม่เท่านั้นที่แสนดี
有妈的 孩子像 块宝  ลูกที่มีแม่เป็นดุจอัญมณีล้ำค่า
投进妈妈的怀抱  โผเข้าสู่อ้อมอกแม่
幸福享不了.  ชีวิตมีความสุขหาใดเท่า

世上只有妈妈好  ในโลกนี้มีเพียงแม่เท่านั้นที่แสนดี
(没有妈妈最苦恼 – ไม่มีแม่ ระทมทุกข์ที่สุด)

没妈的孩子像根草  เด็กที่ขาดแม่ก็ดุจดังต้นหญ้า
离开妈妈的怀抱  พ้นจากอ้อมอกของแม่
幸福哪里找  จะหาความสุขที่ไหนได้

世上只有妈妈好  ในโลกนี้มีเพียงแม่เท่านั้นที่แสนดี
有妈的 孩子像 块宝  ลูกที่มีแม่เป็นดุจอัญมณีล้ำค่า
投进妈妈的怀抱, โผเข้าสู่อ้อมอกแม่
幸福享不了 .  ชีวิตมีความสุขหาใดเท่า

 

三樣東西一去不復返
3 สิ่งอย่างที่ไปแล้วไม่หวนกลับ
時間. เวลา
生命. ชีวิต
青春. วัยหนุ่มสาว

三樣東西毁掉一個人
3 สิ่งอย่างที่ทำลายความเป็นคน
脾氣. อารมย์หงุดหงิด
傲氣. ความหยิ่งยะโส
小氣. นิสัยหยุมหยิม

三樣東西永不放棄
3 สิ่งอย่างที่ไม่ควรละทิ้ง
童真. ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม
理想. มีความคิด
希望. มีความหวัง

三樣東西最無價
3 สิ่งอย่างที่ประเมินค่าไม่ได้
爱情. ความรัก
善良. ความดีและความซื่อสัตย์
友誼. มิตรภาพ

三樣東西最無常
3 สิ่งอย่างที่แปรปรวนไม่แน่นอน
成功. ความสำเร็จ
財富. ความรำ่รวย
夢想. ความฝัน

三樣東西成就人
3 สิ่งอย่างที่บรรลุผลสำเร็จ
天時. เหมาะกับเวลา
地利. เหมาะกับสถานที่
人和. ความสามัคคี

三樣東西要珍惜
3 สิ่งอย่าางที่ควรถนอมรักษา
父母. บิดามารดา
孩子. บุตร
眼前人 ผู้อาวุโส/บรรพบุรุษ

三樣東西做事情
3 สิ่งอย่างของการทำงาน
目標. มีเป้าหมาย
方法. มีวิธีการ/ขั้นตอน
改善. มีการปรับปรุง

三樣東西交朋友
3 สิ่งอย่างในการคบมิตร
誠信. มีความซื่อสัตย์
奉献. มีความเสียสละ
無私. ไม่เห็นแก่ตัว

三樣東西把握好
3 สิ่งอย่างที่ควรยึดแน่น
機會. โอกาส
人生. ชีวิต
婚姻. การครองคู่

三樣東西得到快樂
3 สิ่งอย่างที่ทำให้มีความสุข
知足常樂 ความพอใจนำมาซึ่งความสุข
助人為樂 มีความยินดีที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น
自得其樂 ทำจิตใจให้มีความสุข

祝願大家平安喜樂
ปรารถนาให้ทุกท่านมีแต่ความสุข
這個短信我不敢不轉,觀音菩薩講,
คำพรจากพระแม่กวนอิม
好好活,不要攀,不要比,不要自己氣自己,
มีวิถีชีวิตราบรื่น,ไม่พาดพิงถึงใคร,ไม่เปรียบเทียบกับใคร,ไม่โกรธ/โทษตัวเอง
父是天,母是地,盡孝父母要牢記,夫妻愛,子女孝,家和比啥都重要,
พ่อเปรียบดั่งฟ้า,แม่เปรียบดั่งแผ่นดิน,ความสัมพันธ์พ่อแม่ลูกๆควรถนอมไว้,สามีภรรยาปรารถนาได้ลูกกตัญญู,ครอบครัวสามัคคีเปรียบแล้วล้วนสำคัญ
行點善,積點德,多做善事多積德,官再大,錢再多,閻王照樣土里拖。
การเปี่ยมด้วยเมตตา,การมีจิตที่เป็นกุศล,การสะสมความดี,การสะสมแต่กุศล,จะส่งผลดีกับตำแหน่งหน้าที่การงาน,จะมีเงินไหลมาเทมา,ยมทูตใต้ภิภพรอดึงอยู่(รอคนชั่ว)
本月是觀音菩薩出家月,福,祿,壽,喜,財各路神仙都來保佑你,
เดือนนี้เป็นเดือนแห่งพระแม่กวนอิม ออกมาโปรดสัตว์,
มีบุญวาสนา มีความโชคดี มีอายุมั่นขวัญยืน มีความสุข มีความมั่งคั่งด้วยเงินทอง ในแต่ละทิศทางเทพทั้งหลายล้วนมาให้ศีลให้พรปกปักษ์รักษาท่าน
你要傳給12個朋友和親人,四天后一定有好運來
คุณส่งต่อให้เพื่อนๆและญาติๆ 12ท่าน 4 วันให้หลังคุณจะโชคดี

比字两把刀

比字两把刀

比字两把刀
อักษรเปรียบเทียบ(比) เสมือนกับมีดสองเล่ม
一把伤他人
เล่มหนึ่งทำร้ายผู้อื่น
一把伤自身
เล่มหนึ่งทำร้ายตนเอง
若寻求幸福
หากคิดจะหาความสุขแล้วล่ะก็
从不比较开始。
ต่อไปก็เลิกเปรียบเทียบกับผู้อื่นซะ