Category Archive:เรียนภาษาจีนกับ อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

แจกศัพท์จีนเกี่ยวกับชั่ง ตวง วัดค่ะ

 • 克 kè กรัม
 • 公斤 gōngjīn กิโลกรัม
 • 毫克 háokè มิลลิกรัม
 • 米 mǐ เมตร
 • 毫米 háomǐ มิลลิเมตร
 • 厘米 límǐ เซนติเมตร
 • 分米 fēn mǐ เดซิเมตร
 • 千米 qiān mǐ กิโลเมตร
 • 公里 gōnglǐ กิโลเมตร
 • 英寸 yīngcùn นิ้ว
 • 英尺 yīngchǐ ฟุต
 • 里 lǐ ลี้
 • 码 mǎ หลา
 • 英里 yīnglǐ ไมล์
 • 英亩 yīngmǔ เอเคอร์
 • 升 shēng ลิตร
 • 毫升 háoshēng มิลลิลิตร
 • 厘升 líshēng เซนติลิตร
 • 分升 fēnshēng เดซิลิตร
 • 磅 bàng ปอนด์
 • 加仑 jiālún แกลลอน
 • 立方厘米 lìfāng límǐ  ลูกบาศก์เซนติเมตร
 • 立方英寸 lìfāng yīngcùn ลูกบาศก์นิ้ว
 • 立方英尺 lìfāng yīngchǐ ลูกบาศก์ฟุต
 • 立方米 lìfāng mǐ ลูกบาศก์เมตร
 • 平方毫米 píngfāng háomǐ ตารางมิลลิเมตร
 • 平方厘米 píngfāng límǐ ตารางเซนติเมตร
 • 平方英寸 píngfāng yīngcùn ตารางนิ้ว
 • 平方英尺 píngfāng yīngchǐ ตารางฟุต
 • 平方分米 píngfāng fēnmǐ ตารางเดซิเมตร
 • 平方公里 píngfāng gōnglǐ ตารางกิโลเมตร
 • 平方码 píngfāng mǎ ตารางหลา
 • 平方英里 píngfāng yīnglǐ ตารางไมล์
 • 平方米 píngfāng mǐ ตารางเมตร

 

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

容易读错的姓氏 แซ่หรือนามสกุลของชาวจีนที่คนส่วนใหญ่มักอ่านออกเสียงผิดค่ะ
(เพราะว่า อักษรจีนเหล่านี้ เมื่อเราใช้มันเป็นแซ่ มันจะมีเสียงอ่านแตกต่างจากเสียงเดิมนั่นเองค่ะ)

 • 仇:读 (qiú) แซ่ฉิว
 • 单:读 (shàn) แซ่ส้าน
 • 舍:读 (shè) แซ่เซ่อ
 • 朴:读 (piáo) แซ่เผียว
 • 区:读 (ōu) แซ่โอว
 • 召:读 (shào) แซ่เซ่า
 • 华:读 (huà) แซ่ฮว่า
 • 查:读 (zhā) แซ่จา
 • 种:读 (chóng) แซ่ฉง
 • 解:读 (xiè) แซ่เซี่ย
 • 繁:读 (pó) แซ่ผอ
 • 任:读 (rén) แซ่เหริน
 • 纪:读 ( jǐ) แซ่จี่
 • 折:读 (shé) แซ่เสอ
 • 过 : 读 ( guō) แซ่กวอ
 • 燕 : 读 (yān) แซ่เยียน
 • 监 : 读 ( jiàn) แซ่เจี้ยน
 • 哈 : 读 (hǎ) แซ่ห่า
 • 宁 : 读 (nìng) แซ่นิ่ง
 • 要: 读 (yāo) แซ่เยา
 • 那 : 读 (nā) แซ่นา
 • 还 : 读 (huán) แซ่หวน

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

คำศัพท์ในภาษาจีน(บางคำ) ที่สามารถสลับตำแหน่งกันได้ แต่ยังคงความหมายเดิม/ไม่เปลี่ยนแปลงค่ะ
เช่น

 • 爱情 àiqíng , 情爱 qíng’ài => ความรัก
 • 长久 cháng jiǔ , 久长 jiǔ cháng => ยาวนาน
 • 熊猫 xióngmāo , 猫熊 māoxióng => หมีแพนด้า
 • 齐整 qízhěng , 整齐 zhěngqí => เป็นระเบียบเรียบร้อย
 • 寻找 xúnzhǎo , 找寻 zhǎoxún => ค้นหา ,หา
 • 感情  gǎnqíng ,情感  qínggǎn => อารมณ์ความรู้สึก
 • 吸吮 xīshǔn , 吮吸 shǔnxī => ดูด
 • 爽直 shuǎngzhí ,直爽 zhíshuǎng => เปิดเผยตรงไปตรงมา
 • 率直 shuàizhí ,直率 zhíshuài => เปิดเผยตรงไปตรงมา
 • 偎依 wēiyī ,依偎 yīwēi => คลอเคลีย
 • 疗治 liáozhì ,治疗 zhìliáo => เยียวยารักษา
 • 痛苦 tòngkǔ , 苦痛 kǔtòng => ทุกข์ทรมาน
 • 魂灵 húnlíng ,灵魂 línghún => วิญญาณ
 • 仿效 fǎngxiào ,效仿 xiàofǎng => เลียนแบบ
 • 和暖 hénuǎn ,暖和 nuǎnhuo => อบอุ่น
 • 互相 hùxiāng ,相互 xiānghù => ซึ่งกันและกัน
 • 力气 lìqì ,气力 qìlì => กำลังวังชา,เรี่ยวแรง
 • 名声 míngshēng ,声名 shēngmíng => ชื่อเสียง
 • 播撒 bōsǎ ,撒播 sǎbō => หว่านเมล็ดพันธ์ุ
 • 别离 biélí ,离别 líbié =>อำลา/จาก
 • 逃脱 táotuō ,脱逃 tuōtáo => หนีรอด
 • 失迷 shīmí ,迷失 míshī => หลงทิศทาง
 • 细心 xìxīn ,心细 xīnxì => ละเอียดลออ
 • 载运 zàiyùn ,运载 yùnzài => บรรทุกและขนส่ง
 • 熬煎 áojiān ,煎熬 jiān’áo => ทรมาน
 • 查询 cháxún ,询查 xún chá => สอบถาม
 • 藏躲 cángduǒ ,躲藏 duǒcáng => หลบซ่อน
 • 幻梦 huànmèng ,梦幻 mènghuàn =ฝัน

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

แจกศัพท์จีน : กระทรวงต่างๆในประเทศไทยค่ะ

 • 农业部 nóngyèbù กระทรวงเกษตร
 • 农业与合作部 nóngyè yǔ hézuò bù กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • 社会发展与人民安全部 shèhuì fāzhǎn yǔ rénmín ānquán bù กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • 旅游与体育部  lǚyóu yǔ tǐyù bù  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • 外交部 wàijiāobù กระทรวงการต่างประเทศ
 • 文化部 wénhuàbù กระทรวงวัฒนธรรม
 • 商业部 shāngyèbù กระทรวงพาณิชย์
 • 司法部 sīfǎbù กระทรวงยุติธรรม
 • 能源部 néngyuánbù กระทรวงพลังงาน
 • 自然资源与环境部  zìrán zīyuán yǔ huánjìng bù  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • 卫生部 wèishēngbù กระทรวงสาธารณสุข
 • 工业部 gōngyèbù กระทรวงอุตสาหกรรม
 • 科学与科技部 kēxué yǔ kējì bù กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 劳工部 láogōngbù กระทรวงแรงงาน
 • 交通部 jiāotōngbù กระทรวงคมนาคม
 • 财政部 cáizhèngbù กระทรวงการคลัง
 • 国防部 guófángbù กระทรวงกลาโหม
 • 内务部 nèiwùbù กระทรวงมหาดไทย
 • 教育部 jiàoyùbù  กระทรวงศึกษาธิการ

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

ชุดคำศัพท์ที่ต้องอ่านออกเสียงเบาในภาษาจีนค่ะ
(ทุกๆคนคงทราบดีว่า ในภาษาจีนจะมีเครื่องหมายเสียงวรรณยุกต์พินอิน 4 เสียง แต่สังเกตให้ดีๆว่า พยางค์ที่ไม่มีเครื่องหมายเสียงวรรณยุกต์นั้นเป็นพยางค์เสียงเบา จะออกเสียงสั้นและเบากว่าพยางค์ปกติ : สรุปคือ เสียงเบา จะไม่มีการเติมวรรณยุกต์บนตัวพินอิน)
เช่น

 • 窗户 chuānghu หน้าต่าง
 • 大夫 dàifu หมอ
 • 答应 dāying ขานรับ รับปาก
 • 答理 dāli สนใจ
 • 报酬 bàochou ค่าตอบแทน
 • 长处 chángchu ความถนัด
 • 短处 duǎnchu ข้อบกพร่อง
 • 好处 hǎochu ผลดี ประโยชน์
 • 害处 hàichu ผลเสีย
 • 益处 yìchu ประโยชน์
 • 苍蝇 cāngying แมลงวัน
 • 称呼 chēnghu เรียก
 • 出息 chūxi อนาคต
 • 认识 rènshi รู้จัก
 • 知识 zhīshi ความรู้
 • 豆腐 dòufu เต้าหู้
 • 东西 dōngxi สิ่งของ
 • 干巴 gānba แห้งแล้ง
 • 甘蔗 gānzhe อ้อย
 • 耳朵 ěrduo หู
 • 唠叨 láodao บ่น
 • 骨头 gǔtou กระดูก
 • 枕头 zhěntou หมอน
 • 胳膊 gēbo แขน
 • 姑娘 gūniang หญิงสาว
 • 和尚 héshang พระสงฆ์
 • 蘑菇 mógu เห็ด
 • 明白 míngbai เข้าใจ
 • 狐狸 húli สุนัขจิ้งจอก
 • 咳嗽 késou ไอ (อาการ)
 • 力气 lìqi กำลัง
 • 戒指 jièzhi แหวน
 • 朋友 péngyou เพื่อน
 • 屁股 pìgu ก้น
 • 行李 xíngli สัมภาระ , กระเป๋าเดินทาง
 • 休息 xiūxi พักผ่อน
 • 消息 xiāoxi ข่าวคราว
 • 喜欢 xǐhuan ชอบ
 • 娃娃 wáwa ตุ๊กตา เด็กเล็ก
 • 暖和 nuǎnhuo อบอุ่น
 • 漂亮 piàoliang สวย
 • 便宜 piányi ราคาถูก
 • 吓唬 xiàhu ขู่
 • 月亮 yuèliang พระจันทร์
 • 嘴巴 zuǐba ปาก
 • 下巴 xiàba คาง
 • 尾巴 wěiba หาง
 • 哑巴 yǎba คนใบ้
 • 丈夫 zhàngfu สามี
 • 意思 yìsi ความหมาย
 • 招呼 zhāohu ทักทาย
 • 早晨 zǎochen ตอนเช้า รุ่งอรุณ
 • 早上 zǎoshang เช้า
 • 晚上 wǎnshang กลางคืน
 • 欺负 qīfu รังแก
 • 扫帚 sàozhou ไม้กวาด
 • 师傅 shīfu อาจารย์
 • 舒服 shūfu สบาย
 • 衣服 yīfu เสื้อผ้า
 • 疏忽 shūhu ประมาท
 • 打扮 dǎban แต่งตัว
 • 萝卜 luóbo หัวผักกาด
 • 马虎 mǎhu สะเพร่า
 • 力量 lìliang กำลัง
 • 模糊 móhu เลือนราง
 • 亲戚 qīnqi ญาติ
 • 头发 tóufa เส้นผม
 • 骆驼 luòtuo อูฐ
 • 客气 kèqi เกรงใจ
 • 规矩 guīju ขนบธรรมเนียมประเพณี, จารีตประเพณี
 • 觉得 juéde รู้สึกว่า
 • 记得 jìde จำได้
 • 巴不得 bābude หวังเป็นอย่างยิ่ง
 • 舍不得 shěbude เสียดาย ทิ้งไม่ลง
 • 舍得 shěde ไม่เสียดาย ทิ้งลงได้

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

ศัพท์จีนหมวดพลังงานต่างๆค่ะ

 • 能量 néngliàng พลังงาน
 • 磁能 cínéng พลังงานแม่เหล็ก
 • 波浪能 bōlàngnéng พลังงานคลื่น
 • 太阳能 tàiyángnéng พลังงานแสงอาทิตย์
 • 热能 rènéng พลังงานความร้อน
 • 光能 guāngnéng พลังงานแสง
 • 核能 hénéng พลังงานนิวเคลียร์
 • 风能 fēngnéng พลังงานลม
 • 潮汐能 cháoxīnéng พลังงานน้ำขึ้นน้ำลง
 • 水能 shuǐnéng พลังงานน้ำ
 • 机械能 jīxiènéng พลังงานกล
 • 动能 dòngnéng พลังงานจลน์
 • 化学能 huàxuénéng พลังงานเคมี
 • 声能 shēngnéng พลังงานเสียง
 • 电能 diànnéng พลังงานไฟฟ้า
 • 势能 shìnéng พลังงานศักย์
 • 生物质能 shēngwùzhìnéng พลังงานมวลชีวภาพ
 • 生物能 shēngwùnéng พลังงานชีวภาพ
 • 弹性能 tánxìngnéng พลังงานยืดหยุ่น
 • 可替代能源 /替代能源 kětìdàinéngyuán /tìdàinéngyuán  แหล่งพลังงานทางเลือก/พลังงานทดแทน
 • 自然能源 zìránnéngyuán แหล่งพลังงานธรรมชาติ
 • 辐射能 fúshènéng พลังงานรังสี
 • 原子能 yuánzǐnéng พลังงานปรมาณู

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

หลากหลายความหมายของคำว่า 代 ไต้,dài ค่ะ
1) แทน ตัวแทน ผู้แทน
เช่น

 • 代课 dàikè สอนแทน
 • 代孕 dàiyùn ตั้งครรภ์แทน (หรือ อุ้มบุญ)
 • 代销 dàixiāo จำหน่ายแทน
 • 代表 dàibiǎo แทน ผู้แทน
 • 代表团 dàibiǎotuán คณะผู้แทน
 • 代理 dàilǐ จัดการแทน
 • 代替 dàitì แทน
 • 代词 dàicí คำสรรพนาม(คำแทนนามในไวยากรณ์)
 • 民代 míndài ผู้แทนราษฎร์

** เพื่อนๆคงเคยได้ฟังเพลง
“月亮代表我的心 ” yuèliang dàibiǎo wǒ de xīn  พระจันทร์แทนใจฉัน ของเติ้งลี่จวิน
คำว่า 代表 นอกจากความหมายว่า แทน ยังมีความหมายอื่นคือ
” หมายความว่า…..” รูปปฏิเสธคือ 不代表 ไม่ได้หมายความว่า…. ไม่ได้แสดงถึง…

ตัวอย่างประโยค
我不哭,并不代表我心里没流泪。
wǒbùkū, bìngbùdàibiǎo wǒxīnlǐméiliúlèi
我坚强,并不代表什么事都没发生。
wǒjiānqiáng, bìngbùdàibiǎo shénmeshìdōuméifāshēng
ที่ฉันไม่ร้องไห้ ไม่ได้หมายความว่า ในใจไม่มีน้ำตา
ที่ฉันเข้มแข็ง ไม่ได้หมายความว่า ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
(เครดิตประโยคจากเพจ love of secret)

2) ยุค/สมัย,รุ่น,ราชวงศ์
เช่น

 • 现代 xiàndài ยุคปัจจุบัน
 • 古代 gǔdài ยุคโบราณ
 • 年代 niándài ยุค/สมัย
 • 时代 shídài ยุค/สมัย
 • 当代 dāngdài ยุคร่วมสมัย
 • 代沟 dàigōu ความเหลื่อมล้ำระหว่างรุ่น
 • 唐代 tángdài สมัยราชวงศ์ถัง
 • 汉代 hàndài สมัยราชวงศ์ฮั่น
 • 朝代 cháodài ราชวงศ์

ตัวอย่างประโยค
李白是唐代伟大的诗人
lǐbái shì táng dài wěi dà de shī rén
หลี่ไป๋เป็นกวีที่ยิ่งใหญ่ในสมัยราชวงศ์ถัง

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

หลากหลายความหมายของ 有意思 โหย่วอี้สึ, yǒuyìsi ค่ะ

1) มีความหมาย
เช่น
他的讲话虽然简短可是非常有意思。
Tā de jiǎnghuà suīrán jiǎnduǎn kěshì fēicháng yǒuyìsi
คำพูดของเขาแม้จะสั้น แต่ก็มีความหมายมาก

2) สนุก
เช่น
那个电视节目很有意思。
nàgè diànshì jiémù hěn yǒuyìsi
รายการโทรทัศน์รายการนั้นสนุกมาก

3) มีใจ
เช่น
他对你有意思,你不知道吗?
tā duì nǐ yǒuyìsi, nǐ bù zhīdào ma
เขามีใจให้คุณ คุณไม่รู้หรอกหรือ?

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

คำศัพท์ภาษาจีนบางคำที่เวลาสลับตำแหน่งกันแล้ว มีความหมายแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงค่ะ

1) 语法 (yǔfǎ) กับ 法语 (fǎyǔ)
เช่น
1.1) 语法 yǔfǎ = ไวยากรณ์
ตัวอย่างประโยค
我觉得汉语语法比较难。
wǒ juéde hànyǔ yǔfǎ bǐjiào nán
ฉันรู้สึกว่า ไวยากรณ์จีนค่อนข้างยาก
(汉语语法 ไวยากรณ์จีน)

1.2) 法语 fǎyǔ = ภาษาฝรั่งเศส
ตัวอย่างประโยค
你会说法语吗?
nǐ huì shuō fǎyǔ ma
คุณพูดภาษาฝรั่งเศสได้ไหม?

2) 故事 (gùshì) กับ 事故 (shìgù)
เช่น
2.1) 故事 gùshì =นิทาน เรื่องราว
ตัวอย่างประโยค
每个孩子都喜欢听故事。
měi gè háizi dōu xǐhuan tīng gùshì
เด็กๆทุกคนล้วนชอบฟังนิทาน

2.2) 事故 shìgù = อุบัติเหตุ
ตัวอย่างประโยค
在这次交通事故中没有人受重伤。
zài zhè cì jiāotōng shìgù zhōng méiyǒu rén shòu zhòngshāng
ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุจราจรในครั้งนี้
(重伤=บาดเจ็บสาหัส, 交通事故=อุยัติเหตุจราจร)

3) 牛奶 (niúnǎi) กับ 奶牛 (nǎiniú)
เช่น
3.1) 牛奶 niúnǎi = นมวัว (แปลจากหลังมาหน้า)
ตัวอย่างประโยค
多喝牛奶对身体有好处。
Duō hē niúnǎi duì shēntǐ yǒu hǎochù.
ดื่มนมวัวมากๆ มีประโยชน์ต่อสุขภาพ

3.2) 奶牛 nǎiniú = วัวนม (แปลจากหลังมาหน้า)
ตัวอย่างประโยค
他养了几头奶牛。
tā yǎngle jǐ tóu nǎiniú
เขาเลี้ยงวัวนมไว้หลายตัว

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

หลากหลายความหมายของคำว่า 厉害 ลี่ไห้, lìhài = เก่งมาก /ร้ายแรง,รุนแรง

1) เก่งมาก
เช่น
你中文很厉害啊。
nǐ zhōngwén hěn lìhài a
คุณเก่งภาษาจีนมากๆ
你的中文真的很厉害啊。
nǐ de zhōngwén zhēn de hěn lìhài a
คุณเก่งภาษาจีนมากจริงๆๆ
你很厉害。
nǐ hěn lìhài
คุณเก่งมากๆ

2) ร้ายแรง/รุนแรง
เช่น
我肚子疼得厉害。
wǒ dùzi téng de lìhài
ฉันปวดท้องรุนแรงมาก
我咳得厉害。
wǒ ké de lìhài
ผมไอรุนแรงมาก
听说你父亲病得很厉害,是真的吗?
tīng shuō nǐ fùqīn bìng de hěn lìhài, shì zhēn de ma
ได้ยินมาว่า พ่อของคุณป่วยหนักมาก จริงเหรอ?

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม