Category Archive:สอนภาษาจีนกลาง จือ เซิง ถัง

禅 เซน

禅 เซน

禅 เซน

万般计较皆是空 , 行住坐卧总是禅。
[Wànbān jìjiào jiē shì kōng, xíng zhù zuò wò zǒng shì chán.]
การแก่งแย่งชิงดีทั้งหลายทั้งปวงล้วนว่างเปล่า , นั่งเดินยืนนอนนั่นแหละเซน
ผู้ที่มองเห็นความว่างของการแก่งแย่งแข่งขัน ชิงดีชิงเด่นแล้ว , ธรรมมะย่อมอยู่ในใจ ดังนั้นการนั่งเดินยืนนอนทุกอิริยาบถในชีวิตประจำวัน ล้วนเป็นการปฏิบัติธรรมทั้งสิ้น
计较 指较量 ;争端争吵。计算比较。

ติดตามได้ใน สอนภาษาจีนกลาง จือ เซิง ถัง

事在人为

事在人为

事在人为。
สรรพสิ่งอยู่ที่คนกำหนด

要得富贵福泽,天主张,由不得我 ; 要做贤人君子,我主张,由不得天。
จะร่ำรวยมากมีโชคลาภวาสนาเท่าใด ขึ้นกับฟ้าลิขิต ไม่ได้ขึ้นกับข้า จะเป็นคนดีมีปัญญาเป็นปราชญ์ ขึ้นกับตัวข้าเอง ไม่ได้ขึ้นกับฟ้า

指事情要靠人去做的。在一定的条件下,事情能否做成要看人的主观努力如何。 可以给人以自信,树立信心。
หมายถึง สิ่งต่าง ๆต้องอาศัยคนไปทำ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่กำหนดไว้ เรื่องนั้นจะทำได้สำเร็จหรือไม่ ย่อมขึ้นกับความมานะพยายามของตัวเราเอง เป็นคำที่ใช้เพื่อให้กำลังใจผู้ฟัง ให้เขาเชื่อมั่นในตนเอง

出处 : 明•冯梦龙《东周列国志》第六十九回:“事在人为耳,彼朽骨者何知。” 常与“命由天定”合用,形容命运由天定,成事在于人为。

ติดตามได้ใน สอนภาษาจีนกลาง จือ เซิง ถัง

《孙子•计篇》:“攻其无备,出其不意。”
“Sūnzi•jì piān”:  “Gōng qí wú bèi, chūqíbùyì.”
พิชัยยุทธซุนจื่อ  “โจมตีเมื่อยามไม่ทันระวัง ใช้กลยุทธที่คู่ต่อสู้คาดไม่ถึง”

攻其无备,出其不意

攻其无备,出其不意

其:代词,对方;不意:没有料到。趁对方没有意料到就采取行动。后也泛指出乎别人的意料。
หมายถึงฉวยโอกาสจู่โจมในยามที่ฝ่ายตรงข้ามไม่ทันระวังตัว หรือ กว้างกว่านั้นก็คือใช้กลยุทธที่คู่ต่อสู้คาดไม่ถึง
พยัคฆ์ในยามจะตะปบเหยื่อ ย่อมหลอกล่อให้เหยื่อตายใจ เดินเข้ามาสู่พื้นที่สังหาร , เมื่อเหยื่อหลงกลย่ามใจไม่ทันระวังตัว ยามนั้นก็จะถูกจู่โจมแบบไม่ทันตั้งตัว หรือหลงกลที่คาดไม่ถึง และย่อมถึงกาลมรณะเป็นที่สุด …..
ผู้มีปัญญาพึงพิจารณาเอาประโยชน์จากกลยุทธนี้เอาเองเถิด ….

คำศัพท์ที่น่าสนใจ

对方 [duìfāng]  ฝ่ายตรงข้าม
不意 [búyì] ไม่ทันระวัง
料到 [liàodào] คิดถึง คาดถึง
意料 [yìliào] คาดคิด ==> 没有意料到  ไม่ได้คาดคิดถึง  ไม่ทันระวังตัว
趁 [chèn]  ถือโอกาส
采取行动 [cǎi​qǔ​xíng​dòng​] ดำเนินการ
泛指 [fàn​zhǐ] นำมาใช้อ้างอิงทั่วไป

 

ติดตามได้ใน สอนภาษาจีนกลาง จือ เซิง ถัง

即心即佛 [jíxīn jífó] จิตหนึ่งคือพุทธะ

即心即佛

即心即佛

即心即佛. 佛宗用语,是说不须向外面求佛,你的自心即是佛。
พุทธะอยู่ที่ใจ ไม่มีความจำเป็นที่จะไปแสวงหาพุทธะจากภายนอก เพราะพุทธะก็คือจิตของเรานั่นเอง

星云大师《人间佛教语录》
ท่านสมณะซิงหวิ๋น ได้กล่าวเอาไว้ว่า

人与人之间有了「将心比心」,就能相互体谅、
ระหว่างคนเรา หากมีความระลึกถึงใจเขาใจเรา ก็จะมีการให้อภัย

相互包容,就能相互尊重、相互爱惜。
ประนีประนอมซี่งกันและกัน ก็จะทำให้เคารพรักซึ่งกันและกัน

「将心比心」 就是佛心,所谓 「即心即佛,即佛即心」 不亦宜乎。
ใจเขาใจเรา ก็คือพุทธจิต ดังคำที่กล่าวไว้ว่า จิตหนึ่งคือพุทธะ พุทธะคือจิตหนึ่ง…มิใช่หรือ

ติดตามได้ใน สอนภาษาจีนกลาง จือ เซิง ถัง

高手

高手

星云大师《人间佛教语录》:
Xīngyún dàshī 《rénjiān fójiào yǔlù》:
ท่านสมณะซิงหวิ๋น ได้กล่าวไว้ว่า

高手不必急于展露锋芒,能够养深积厚,
Gāoshǒu bùbì jíyú zhǎnlù fēngmáng, nénggòu yǎng shēn jī hòu
ยอดฝีมือไม่จำเป็นจะต้องรีบร้อนแสดงฝีมือ เก็บงำประกายไว้

不轻易显露光华,才是沉潜的高手。
, bù qīngyì xiǎnlù guānghuá, cái shì chénqián de gāoshǒu.
ไม่แสดงออกอย่างง่ายดาย จึงจะเป็นยอดฝีมือที่มีความลึกล้ำ

ศัพท์น่าสนใจ

 • 急于 [jíyú] รีบร้อน
 • 展露 [zhǎnlù]  เปิดเผยออกมา
 • 锋芒 [fēngmáng]  ความสามารถที่ได้แสดงออกมา
 • 锋芒毕露 [fēngmáng bìlù] ความสามารถได้แสดงออกให้เห็นหมด
 • 轻易 [qīngyì]  ง่ายที่จะ
 • 光华 [guānghuá]  สว่างไสว เป็นประกาย   ==> 不轻易显露光华  เก็บงำประกายอย่างมิดชิดไม่แสดงออกโดยง่าย

ติดตามได้ใน สอนภาษาจีนกลาง จือ เซิง ถัง

执著 Zhízhuó ยึดมั่นถือมั่น

执著 Zhízhuó ยึดมั่นถือมั่น

ภาษาเซน :

世界原本就不是属于你, 因此你用不着抛弃, 要抛弃的是一切的执着。
Shìjiè yuánběn jiù bùshì shǔyú nǐ, yīncǐ nǐ yòng bùzháo pāoqì, yào pāoqì de shì yīqiè de zhízhuó.
โลกนี้แต่เดิมมาก็ไม่ใช่ของเรา ดังนั้นจึงไม่จำเป็นจะต้องไปละทิ้งโลก , สิ่งที่ควรละให้ได้ คือความยึดมั่นทั้งปวง.

万物皆为我所用, 但非我所属。
Wànwù jiē wèi wǒ suǒyòng, dàn fēi wǒ suǒshǔ.
สรรพสิ่งทั้งหลายล้วนมีมาให้เราได้ใช้สอย แต่มิใช่ให้เรามาเป็นเจ้าของ

虽然我们不能改变周遭的世界, 我们就只好改变自己。
Suīrán wǒmen bùnéng gǎibiàn zhōuzāo de shìjiè, wǒmen jiù zhǐhǎo gǎibiàn zìjǐ.
ถึงแม้ว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆรอบตัวเรา แต่เรายังสามารถเปลี่ยนแปลงตนเอง……..

คำศัพท์ที่น่าสนใจ

 • 属于 [shǔyú]  ขึ้นอยู่กับ
 • 用不着 [yòng​bu​zháo​] ไม่จำเป็นต้อง
 • 抛弃  [pāo​qì] ละทิ้ง
 • 一切 [yī​qiè​]  ทั้งหมด
 • 执着 [zhí​zhuó] สิ่งที่ยึดติด ความยึดมั่นถือมั่น
 • 万物 [wàn​wù] สรรพสิ่ง
 • 皆 [jiē] ต่างก็ ล้วนก็
 • 所属 [suǒ​shǔ]  อยู่ในสังกัด อยู่ภายใต้คำสั่ง
 • 改变 [gǎi​biàn​] เปลี่ยนแปลงแก้ไข
 • 周遭 [zhōu​zāo]  รอบๆ  บริเวณรอบๆ

ติดตามได้ใน สอนภาษาจีนกลาง จือ เซิง ถัง

天机不可泄露  [tiān​jī​bù​kě​xiè​lòu​] ความลับของฟ้า(สวรรค์)มิอาจเปิดเผย

泄露 [xièlòu]  เปิดเผย/แพ่งพาย
泄露天机 [xiè​​lòu​tiān​jī] ความลับของฟ้าถูกเปิดเผย/ความลับถูกเปิดเผย

天机不可泄露

天机不可泄露

即 天机不可泄漏 。
天:是自然(超时间与超空间),亦指自然中的水、火、土、风、人等。
机:是机会,指相交会的地方
道家术语认为世事都由上天安排,而事先却不能泄漏。也指涉及机密的事,不到时候不能预先透露。

ฟ้า ในที่นี้คือธรรมชาติ หรือพลังเบญจธาตุและพลังของมนุษย์ในธรรมชาติ
ประโยคนี้มาจากคำพูดในลัทธิเต๋า หมายความว่า เรื่องราวในโลก ล้วนถูกลิขิตโดยสวรรค์ ซึ่งไม่สามารถเปิดเผยก่อนเวลาอันควร คือเมื่อลิขิตแล้วถึงเวลาที่จะต้องเป็นไปเช่นไรก็ต้องเกิดขึ้นไปตามนั้น
ต่อมาใช้ในการพูดถึงเรื่องที่เป็นความลับ ที่ไม่อาจเปิดเผยก่อนเวลาอันควร

ติดตามได้ใน สอนภาษาจีนกลาง จือ เซิง ถัง

迎客松 Yíngkèsōng ต้นสนต้อนรับแขก

迎客松

迎客松

迎客松是黄山松的代表。迎客松在玉屏楼左侧,倚狮石破石而生,高10米,胸径0.64米,树龄至少已有800年,一侧枝桠伸出,如人伸出臂膀欢迎远道而来的客人,雍容大度,姿态优美,是黄山的标志性景观。

ต้นสนต้นนี้เป็นสัญลักษณ์ของหวงซาน มีอายุกว่า ๘๐๐ ปี เนื่องจากมีกิ่งที่โน้มลงและยื่นออกมาคล้ายกับแขนที่อ้าออกต้อนรับแขกผู้มีเกียรติจากแดนไกล จึงได้รับการขนานนามว่า สนรับแขก ,โดยศิลปินหลายยุคหลายสมัยต่างนิยมวาดภาพต้นสนนี้และถูกชนชั้นสูงนำไปแขวนไว้ในห้องรับแขก แฝงความหมายว่า ยินดีต้อนรับมิตรสหาย

ติดตามได้ใน สอนภาษาจีนกลาง จือ เซิง ถัง

多原谅人一次

多原谅人一次

多原谅人一次 , 就多造一次福 , 把量放大 , 福就大。
Duō yuánliàng rén yīcì, jiù duō zào yīcì fú, bǎ liàng fàngdà, fú jiù dà.
ให้อภัยผู้อื่นได้อีกครั้ง ก็เป็นความสุข เป็นมงคลกับชีวิตอีกครั้ง , เปิดใจให้กว้าง ๆ ย่อมเป็นการเปิดรับความสุขและความเป็นมงคลมากมายมหาศาล

ขอให้ทุกท่านมีความสุข ในช่วงวันพักผ่อนนี้ครับ

ติดตามได้ใน สอนภาษาจีนกลาง จือ เซิง ถัง

没有完成不了的任务

没有完成不了的任务

没有完成不了的任务 , 没有克服不了的困难。
ไม่มีภารกิจที่ทำไม่สำเร็จ , ไม่มีอุปสรรคที่เอาชนะไม่ได้

ติดตามได้ใน สอนภาษาจีนกลาง จือ เซิง ถัง