Category Archive:ศัพท์ภาษาจีน

แจกศัพท์จีนเกี่ยวกับชั่ง ตวง วัดค่ะ

 • 克 kè กรัม
 • 公斤 gōngjīn กิโลกรัม
 • 毫克 háokè มิลลิกรัม
 • 米 mǐ เมตร
 • 毫米 háomǐ มิลลิเมตร
 • 厘米 límǐ เซนติเมตร
 • 分米 fēn mǐ เดซิเมตร
 • 千米 qiān mǐ กิโลเมตร
 • 公里 gōnglǐ กิโลเมตร
 • 英寸 yīngcùn นิ้ว
 • 英尺 yīngchǐ ฟุต
 • 里 lǐ ลี้
 • 码 mǎ หลา
 • 英里 yīnglǐ ไมล์
 • 英亩 yīngmǔ เอเคอร์
 • 升 shēng ลิตร
 • 毫升 háoshēng มิลลิลิตร
 • 厘升 líshēng เซนติลิตร
 • 分升 fēnshēng เดซิลิตร
 • 磅 bàng ปอนด์
 • 加仑 jiālún แกลลอน
 • 立方厘米 lìfāng límǐ  ลูกบาศก์เซนติเมตร
 • 立方英寸 lìfāng yīngcùn ลูกบาศก์นิ้ว
 • 立方英尺 lìfāng yīngchǐ ลูกบาศก์ฟุต
 • 立方米 lìfāng mǐ ลูกบาศก์เมตร
 • 平方毫米 píngfāng háomǐ ตารางมิลลิเมตร
 • 平方厘米 píngfāng límǐ ตารางเซนติเมตร
 • 平方英寸 píngfāng yīngcùn ตารางนิ้ว
 • 平方英尺 píngfāng yīngchǐ ตารางฟุต
 • 平方分米 píngfāng fēnmǐ ตารางเดซิเมตร
 • 平方公里 píngfāng gōnglǐ ตารางกิโลเมตร
 • 平方码 píngfāng mǎ ตารางหลา
 • 平方英里 píngfāng yīnglǐ ตารางไมล์
 • 平方米 píngfāng mǐ ตารางเมตร

 

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

คำศัพท์ในภาษาจีน(บางคำ) ที่สามารถสลับตำแหน่งกันได้ แต่ยังคงความหมายเดิม/ไม่เปลี่ยนแปลงค่ะ
เช่น

 • 爱情 àiqíng , 情爱 qíng’ài => ความรัก
 • 长久 cháng jiǔ , 久长 jiǔ cháng => ยาวนาน
 • 熊猫 xióngmāo , 猫熊 māoxióng => หมีแพนด้า
 • 齐整 qízhěng , 整齐 zhěngqí => เป็นระเบียบเรียบร้อย
 • 寻找 xúnzhǎo , 找寻 zhǎoxún => ค้นหา ,หา
 • 感情  gǎnqíng ,情感  qínggǎn => อารมณ์ความรู้สึก
 • 吸吮 xīshǔn , 吮吸 shǔnxī => ดูด
 • 爽直 shuǎngzhí ,直爽 zhíshuǎng => เปิดเผยตรงไปตรงมา
 • 率直 shuàizhí ,直率 zhíshuài => เปิดเผยตรงไปตรงมา
 • 偎依 wēiyī ,依偎 yīwēi => คลอเคลีย
 • 疗治 liáozhì ,治疗 zhìliáo => เยียวยารักษา
 • 痛苦 tòngkǔ , 苦痛 kǔtòng => ทุกข์ทรมาน
 • 魂灵 húnlíng ,灵魂 línghún => วิญญาณ
 • 仿效 fǎngxiào ,效仿 xiàofǎng => เลียนแบบ
 • 和暖 hénuǎn ,暖和 nuǎnhuo => อบอุ่น
 • 互相 hùxiāng ,相互 xiānghù => ซึ่งกันและกัน
 • 力气 lìqì ,气力 qìlì => กำลังวังชา,เรี่ยวแรง
 • 名声 míngshēng ,声名 shēngmíng => ชื่อเสียง
 • 播撒 bōsǎ ,撒播 sǎbō => หว่านเมล็ดพันธ์ุ
 • 别离 biélí ,离别 líbié =>อำลา/จาก
 • 逃脱 táotuō ,脱逃 tuōtáo => หนีรอด
 • 失迷 shīmí ,迷失 míshī => หลงทิศทาง
 • 细心 xìxīn ,心细 xīnxì => ละเอียดลออ
 • 载运 zàiyùn ,运载 yùnzài => บรรทุกและขนส่ง
 • 熬煎 áojiān ,煎熬 jiān’áo => ทรมาน
 • 查询 cháxún ,询查 xún chá => สอบถาม
 • 藏躲 cángduǒ ,躲藏 duǒcáng => หลบซ่อน
 • 幻梦 huànmèng ,梦幻 mènghuàn =ฝัน

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

แจกศัพท์จีน : กระทรวงต่างๆในประเทศไทยค่ะ

 • 农业部 nóngyèbù กระทรวงเกษตร
 • 农业与合作部 nóngyè yǔ hézuò bù กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • 社会发展与人民安全部 shèhuì fāzhǎn yǔ rénmín ānquán bù กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • 旅游与体育部  lǚyóu yǔ tǐyù bù  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • 外交部 wàijiāobù กระทรวงการต่างประเทศ
 • 文化部 wénhuàbù กระทรวงวัฒนธรรม
 • 商业部 shāngyèbù กระทรวงพาณิชย์
 • 司法部 sīfǎbù กระทรวงยุติธรรม
 • 能源部 néngyuánbù กระทรวงพลังงาน
 • 自然资源与环境部  zìrán zīyuán yǔ huánjìng bù  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • 卫生部 wèishēngbù กระทรวงสาธารณสุข
 • 工业部 gōngyèbù กระทรวงอุตสาหกรรม
 • 科学与科技部 kēxué yǔ kējì bù กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 劳工部 láogōngbù กระทรวงแรงงาน
 • 交通部 jiāotōngbù กระทรวงคมนาคม
 • 财政部 cáizhèngbù กระทรวงการคลัง
 • 国防部 guófángbù กระทรวงกลาโหม
 • 内务部 nèiwùbù กระทรวงมหาดไทย
 • 教育部 jiàoyùbù  กระทรวงศึกษาธิการ

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

ชื่อเว็บไซต์ [Chinese websites name]

ชื่อภาษาจีนเว็บไซต์ชื่อดังที่เราควรรู้

 • 谷歌  [Gǔgē]  Google
 • 必应  [Bìyìng] Bing
 • 雅虎  [Yǎhǔ] Yahoo
 • 脸书  [Liǎnshū] Facebook
 • 维基百科  [Wéijībǎikē] Wikipedia

เว็บไซต์ชื่อดังของจีน

 • 百度  [Bǎidù]  Google กูลเกิลของจีน
 • 优酷  [Yōukù]  YouTube ของจีน
 • 淘宝  [Táobǎo] eBay อีเบย์ของจีน
 • 阿里巴巴  [Ālǐbābā]  รวม eBay และ Amazon เข้าด้วยกัน
 • 新浪微博  [Xīnlàng wēibó] Sina Weibo (รวม  Twitter และ Facebook เข้าด้วยกัน)