ศัพท์จีนเกี่ยวกับไปรษณีย์(郵政 yóuzhèng)

 • 信 xìn จดหมาย
 • 特快專遞 tèkuàizhuāndì ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ(EMS)
 • 郵箱 yóuxiāng กล่องรับจดหมาย
 • 郵筒 yóutǒng ตู้ไปรษณีย์
 • 郵局 yóujú ที่ทำการไปรษณีย์
 • 郵差 yóuchāi บุรุษไปรษณีย์
 • 郵遞員 yóudìyuán บุรุษไปรษณีย์
 • 收信人 shōuxìnrén ผู้รับจดหมาย
 • 寄信人 jìxìnrén ผู้ส่งจดหมาย
 • 信封 xìnfēng ซองจดหมาย
 • 信紙 xìnzhǐ กระดาษเขียนจดหมาย
 • 郵包 yóubāo พัสดุไปรษณีย์
 • 包裹 bāoguŏ พัสดุไปรษณีย์
 • 郵費 yóufèi ค่าไปรษณียากร
 • 通信 tōngxìn ติดต่อกันทางจดหมาย
 • 郵匯 yóuhuì ส่งธนาณัติ
 • 郵戳 yóuchuō ตราประทับไปรษณีย์
 • 郵票 yóupiào แสตมป์
 • 郵件 yóujiàn ไปรษณีย์ภัณฑ์
 • 明信片 míngxìnpiàn ไปรษณียบัตร
 • 郵電 yóudiàn ไปรษณีย์โทรเลข
 • 郵電局 yóudiànjú ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข
 • 郵政編碼 yóuzhèngbiānmǎ รหัสไปรษณีย์
 • 印花稅票 yìnhuāshuìpiào อากรแสตมป์
 • 郵購 yóugòu สั่งซื้อทางไปรษณีย์
 • 寄信 jìxìn ส่งจดหมาย
 • 寫信 xiěxìn เขียนจดหมาย
 • 快信 kuàixìn จดหมายด่วน
 • 情書 qíngshū จดหมายรัก
 • 挂號信 guàhàoxìn จดหมายลงทะเบียน
 • 絕命書 juémìngshū จดหมายลาตาย
 • 賀信 hèxìn จดหมายอวยพร
 • 密信 mìxìn จดหมายลับ
 • 信鴿 xìngē นกพิราบสื่อสาร

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>