ศัพท์จีนเกี่ยวกับไปรษณีย์(邮政 yóuzhèng)

 • 信 xìn จดหมาย
 • 特快专递 tèkuàizhuāndì ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ(EMS)
 • 邮箱 yóuxiāng กล่องรับจดหมาย
 • 邮筒 yóutǒng ตู้ไปรษณีย์
 • 邮局 yóujú ที่ทำการไปรษณีย์
 • 邮差 yóuchāi บุรุษไปรษณีย์
 • 邮递员 yóudìyuán บุรุษไปรษณีย์
 • 收信人 shōuxìnrén ผู้รับจดหมาย
 • 寄信人 jìxìnrén ผู้ส่งจดหมาย
 • 信封 xìnfēng ซองจดหมาย
 • 信纸 xìnzhǐ กระดาษเขียนจดหมาย
 • 邮包 yóubāo พัสดุไปรษณีย์
 • 包裹 bāoguŏ พัสดุไปรษณีย์
 • 邮费 yóufèi ค่าไปรษณียากร
 • 通信 tōngxìn ติดต่อกันทางจดหมาย
 • 邮汇 yóuhuì ส่งธนาณัติ
 • 邮戳 yóuchuō ตราประทับไปรษณีย์
 • 邮票 yóupiào แสตมป์
 • 邮件 yóujiàn ไปรษณีย์ภัณฑ์
 • 邮政编码 [yóuzhèngbiānmǎ] รหัสไปรษณี
 • 明信片 míngxìnpiàn ไปรษณียบัตร
 • 邮电 yóudiàn ไปรษณีย์โทรเลข
 • 邮电局 yóudiànjú ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข
 • 邮政编码 yóuzhèngbiānmǎ รหัสไปรษณีย์
 • 印花税票 yìnhuāshuìpiào อากรแสตมป์
 • 邮购 yóugòu สั่งซื้อทางไปรษณีย์
 • 寄信 jìxìn ส่งจดหมาย
 • 写信 xiěxìn เขียนจดหมาย
 • 快信 kuàixìn จดหมายด่วน
 • 情书 qíngshū จดหมายรัก
 • 挂号信 guàhàoxìn จดหมายลงทะเบียน
 • 绝命书 juémìngshū จดหมายลาตาย
 • 贺信 hèxìn จดหมายอวยพร
 • 密信 mìxìn จดหมายลับ
 • 信鸽 xìngē นกพิราบสื่อสาร

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

one responses

 1. Warakorn says:

  ถามรหัสไปรษณีย์ภาษาจีนเขียนยังไงครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *