หลากหลายความหมายของคำว่า 用 ย่ง,yòng ค่ะ

1) ใช้ ใช้สอย ใช้งาน เช่น

 • 使用 shǐyòng ใช้สอย
 • 用具 yòngjù เครื่องใช้
 • 用法 yòngfǎ วิธีการใช้
 • 用钱 yòngqián ใช้เงิน
 • 用车 yòngchē ใช้รถ
 • 用电脑 yòngdiànnǎo ใช้คอมพิวเตอร์

ตัวอย่างประโยค

 • 我不会用电脑。
  wǒ bú huì yòng diànnǎo
  ฉันใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็น
 • 我不会用计算机.
  wǒ bú huì yòng jìsuànjī
  ฉันใช้เครื่องคิดเลขไม่เป็น

2) ประโยชน์ เช่น

 • 用处 yòngchu ประโยชน์
 • 没用 méiyòng ไม่มีประโยชน์
 • 有用 yǒuyòng มีประโยชน์

ตัวอย่างประโยค

 • 他已经爱上别人了,你再(怎么)哭也没用。
  tā yǐ jīng ài shàng bié rén le ,nǐ zài (zěn me) kǔ yě méi yòng
  เขาเปลี่ยนใจไปรักคนอื่นแล้ว ต่อให้เธอร้องไห้ไปก็ไม่มีประโยชน์หรอก

3) ต้อง (รูปปฏิเสธคือ 不用 ไม่ต้อง) เช่น

 • 不用客气 búyòngkèqi ไม่ต้องเกรงใจ
 • 不用担心 búyòngdānxīn ไม่ต้องกังวล ไม่ต้องห่วง
 • 不用操心 búyòngcāoxīn ไม่ต้องห่วง
 • 不用谢 búyòngxiè ไม่ต้องขอบคุณ

ตัวอย่างประโยค

 • 天还很亮,不用开灯。
  tiānháihěnliàng,búyòngkāidēng
  ฟ้ายังสว่างมาก ไม่ต้องเปิดไฟหรอก

4) กิน,ดื่ม (เป็นคำที่แสดงความเคารพนับถือ) เช่น

 • 用茶 yòngchá ดื่มชา
 • 用酒 yòngjiǔ ดื่มสุรา
 • 用饭 yòngfàn รับประทานอาหาร

ตัวอย่างประโยค

 • 客人要用酒。 kèrényàoyòngjiǔ แขกอยากดื่มสุรา

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *