慈悲为怀

慈悲为怀

慈悲为怀 cíbēiwéihuái มีจิตเมตตากรุณา

慈,梵语 maitrya,maitri,巴利语 metti;
愿给一切众生安乐叫做慈;慈 คือความเมตตา หวังให้สรรพสัตว์มีความสุข

悲,梵语karuna,巴利语同梵语;
愿拔一切众生痛苦叫做悲。悲 คือความกรุณา หวังจะช่วยให้สรรพสัตว์พ้นเสียจากความทุกข์

慈爱众生并给与快乐(与乐),称为慈;同感其苦,怜悯众生,并拔除其苦(拔苦),称为悲;二者合称为慈悲。佛陀之悲乃是以众生苦为己苦之同心同感状态,故称同体大悲。又其悲心广大无尽,故称无盖大悲(无有更广、更大、更上于此悲者)。
มีความเมตตาและความรักต่อสรรพสัตว์หวังให้ผู้อื่นมีความสุขคือ 慈 ความเมตตา
ร่วมทุกข์ไปกับสรรพสัตว์ ต้องการจะช่วยให้ผู้อื่นพ้นเสียจากความทุกข์นั้น ๆ คือ 悲ความกรุณา
พระพุทธองค์ทรงรับความทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายมาเป็นของตน มีความเห็นอกเห็นใจในความทุกข์ยากของสรรพสัตว์ จึงถือว่าเป็น 同体大悲 , และด้วยความกรุณาอันไม่มีประมาณนั้น จึงเรียกว่าเป็นความกรุณาอันยิ่งยวด无盖大悲 ( ไม่มีความกรุณาใดที่ กว้างกว่า , ยิ่งใหญ่กว่า หรือสูงส่งกว่า )

ติดตามได้ใน สอนภาษาจีนกลาง จือ เซิง ถัง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *