อักษรจีนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันค่ะ^_^ ” 已 yǐ, 己 jǐ ,巳 sì ”

1) 已 yǐ (已字半开口) อักษรอี่ จำง่ายๆคือมันเปิดปากครึ่งนึง มีความหมายว่า ได้…แล้ว ,ยุติ หยุด สิ้นสุด เช่น

1.1) 已经 ได้…แล้ว

  • 我已经吃饭了。 wǒ yǐjīng chīfànle ฉันได้ทานข้าวแล้ว

1.2) 止,罢了 ยุติ หยุด สิ้นสุด ก็เท่านั้นเอง,ก็แค่นี้เอง

  • 学不可以已 xué bù kě yǐ yǐ การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด (求学不可停止,即学习是没有止境的。)
  • 如此而已 rúcǐ éryǐ ,仅此而已 jĭn cĭ ér yĭ ก็เท่านั้นเอง ก็แค่นี้เอง เท่านั้น มีความหมายเดียวกับ “罢了”

2) 己 jǐ (己字张大口 ) อักษรจี่ จำง่ายๆคือ มันเปิดปากกว้าง มีความหมายว่า ตัวเอง ตนเอง/กิ่งฟ้าลำดับที่6 เช่น
2.1)自己 ตัวเอง ตนเอง

  • 求人不如求己 qiúrén bùrú qiú jǐ พึ่งคนอื่นไม่สู้พึ่งตนเอง(ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน)
  • 己所不欲,勿施于人 jǐ suǒ bù yù, wù shī yú rén สิ่งที่ตัวเราเองไม่ต้องการ อย่าได้นำไปปฏิบัติกับคนอื่น
  • 若要人不知,除非己莫为 ruò yào rén bùzhī, chúfēi jǐ mò wèi ถ้าไม่ต้องการให้คนอื่นรู้ ตัวเองก็อย่ากระทำ

2.2) 天干第六位 กิ่งฟ้าลำดับที่6

3) 巳 sì (巳字不开口) อักษรซื่อ จำง่ายๆคือ ไม่เปิดปาก(ปิดปาก) มีความหมายว่า ก้านดินลำดับที่6 และ 巳时 เวลา 09.00-11.00 น. เช่น
3.1) 地支第六位 ก้านดินลำดับที่6

3.2) 巳时,指上午9点到11点钟。(巳时 เวลา 09.00-11.00 น.)

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *