เกร็ดความรู้ภาษาจีนเกี่ยวกับอักษร” 何 hé ” ค่ะ

1) เป็นปุจฉาสรรพนาม (มักพบในภาษาหนังสือ ไม่ค่อยพบในสนทนาทั่วๆไป)

1.1) 何=> 什么 อะไร? เช่น

 • 何人? hérén ใคร/ผู้ใด? ( 什么人?)
  来者何人?láizhe hérén ผู้ที่มานี้คือใคร?
 • 何时? héshí เมื่อไหร่?/เวลาอะไร?/เวลาไหน? (什么时候?)今日一别,不知何时才能相见?
  jīnrì yī bié, bùzhī hé shí cáinéng xiāng jiàn?
  จากกันวันนี้ ไม่รู้ว่าจะได้พบกันอีกเมื่อไหร่?
 • 何物? héwù สิ่งใด /สิ่งของอะไร? (什么物?)
  问世界情为何物,直教人生死相许。
  wěn shìjiè qíng wéihé wù, zhí jiào rénshēng sǐxiāng xǔ
  ถามโลกหล้ารักเป็นฉันท์ใด ใยยอมมอบแก่กันด้วยชีวิต
 • 何事? héshì เรื่องอะไร? (什么事?)
  她今天不知何事?,没来上班?
  วันนี้ไม่รู้หล่อนเกิดเรื่องอะไรขึ้น ถึงไม่ได้มาทำงาน?

1.2) 何=> 哪里 ที่ไหน? เช่น

 • 何处? héchù ที่ไหน? / ที่ใด?谁也不知道她从何处来?
  shuí yě bù zhīdào tā cóng hé chù lái?
  ไม่มีใครทราบว่า หล่อนมาจากที่ไหน?这辆公共汽车,不知开往何处去?
  รถเมล์คันนี้ ไม่รู้ว่าขับไปที่ไหน?
 • 何往? héwǎng ไปที่ไหน? /ไปที่ใด?人死后,灵魂何往?
  rén sǐ hòu, línghún hé wǎng?
  คนตายแล้ว วิญญาณจะไปที่ใด?
 • 何地? ที่ไหน?
  他不知在何地,找到这么多好看的石头?
  ไม่รู้ว่าเขาหาหินที่สวยงามมากขนาดนี้ได้ที่ไหน?

1.3) เหตุใด? เช่น

 • 为何? wèihé เหตุใด?
  为何他先回去?
  wèihé tā xiān huíqù?
  เหตุใดเขาถึงกลับไปก่อน?

1.4) ไหน?

 • 何等 héděng ระดับไหน?他是何等学问的人?
  tā shì héděng xuéwèn de rén?
  เขาเป็นคนที่มีความรู้ระดับไหน?
 • นอกจากนี้ 何等 ยังใช้ทำหน้าที่เป็นน้ำเสียงอุทาน(คล้ายๆ多么) เช่น他们生活得何等穷苦。
  tāmen shēnghuó de héděng
  พวกเขาช่างมีชีวิตอย่างยากจนข้นแค้นเสียนี่กระไร!这是何等优秀的作品。
  zhè shì héděng yōuxiù de zuòpǐn
  นี่เป็นบทประพันธ์ที่ยอดเยี่ยมเสียนี่กระไร!

2) มีความหมายแสดงการย้อนถาม เช่น

 • 何必?hébì ทำไมจะต้อง….我们都是自己人,何必客气呢?
  wǒmen dōu shì zìjǐ rén, hébì kèqì ne
  พวกเราล้วนเป็นคนกันเอง ทำไมจะต้องเกรงใจด้วยหล่ะ?
 • 何不? hébù ทำไมไม่….既然有事,何不早说?
  jìrán yǒushì, hébù zǎo shuō
  ในเมื่อมีธุระ ทำไมไม่รีบบอก
 • 何苦? hékǔ จะลำบากไปทำไม?被他骂得不得了,你何苦要去找他。
  ถูกเขาด่าเสียจนขนาดนี้ เธอยังจะลำบากไปหาเขาอีกทำไม?
 • 何谓? héwèi อะไรที่เรียกว่า…. (ใช้ย้อนถาม)何谓幸福?
  héwèixìngfú
  อะไรที่เรียกว่า ความสุข?

3) แซ่คน(แซ่เหอ

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *