人 rén VS 入 rù

1) 人 rén => มนุษย์/คน เช่น

 • 人才 réncái บุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ
 • 人道 réndào มนุษยธรรม
 • 人间 rénjiān โลกมนุษย์
 • 人口 rénkǒu ประชากร
 • 人类 rénlèi มนุษยชาติ
 • 人生 rénshēng ชีวิตคน
 • 人权 rénquán สิทธิมนุษยชน
 • 人群 rénqún กลุ่มคน ฝูงชน
 • 人山人海 rénshānrénhǎi คนล้นหลามอย่างมืดฟ้ามัวดิน
 • 女人 nǚrén (มนุษย์)ผู้หญิง
 • 男人 nánrén (มนุษย์) ผู้ชาย

2) 入 rù => เข้า/รายได้ เช่น
2.1) เข้า

 • 入场 rùchǎng เข้าไปในสถานที่(ประชุม/การแสดง)
 • 恨之入骨 hènzhīrùgǔ เกลียดเข้ากระดูกดำ
 • 入口 rùkǒu สินค้าขาเข้า
 • 入学 rùxué เข้าเรียน
 • 入院 rùyuàn เข้าโรงพยาบาล
 • 入狱 rùyù เข้าคุก
 • 入梦 rùmèng เข้าฝัน
 • 入室 rùshì เข้าไปในห้อง
 • 入乡随俗 rùxiāngsuísú เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม
 • 进入 jìnrù เข้าไป

2.2) รายได้

 • 入不敷出 rùbùfūchū รายได้ไม่พอกับรายจ่าย
 • 收入 shōurù รายได้

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *