อักษรจีนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันค่ะ^__^ “买 mǎi , 卖 mài ,实 shí”

1) 买 mǎi => ซื้อ เช่น

 • 买方 mǎifāng ฝ่ายซื้อ
 • 买价 mǎijià ราคาซื้อ
 • 买主 mǎizhǔ ผู้ซื้อ

2) 卖 mài => ขาย เช่น

 • 卖方 màifāng ฝ่ายขาย
 • 卖价 màijià ราคาขาย
 • 卖身 màishēn ขายตัว
 • 卖出 màichū ขายออก
 • 卖国 màiguó ขายชาติ
 • 卖主 màizhǔ ผู้ขาย

เทคนิคการจำคำว่า 买 ซื้อ, 卖 ขาย แบบง่ายๅ เราจะเห็นได้ว่า อักษร 买 mǎi มันไม่มีหมวกบนหัว เราจึงต้องซื้อมาเติมให้ มันจึงมีความหมายว่า” ซื้อ” ส่วนอักษร 卖 mài มันมีหมวกบนหัว เราต้องขายออกไป มันจึงมีความหมายว่า “ขาย” (สรุป: ถ้าไม่มีต้องซื้อมาเติม ถ้ามีต้องขายออกไป อิอิ)

3) 实 shí => จริง เช่น

 • 实话 shíhuà คำพูดที่เป็นจริง
 • 实说 shíshuō พูดตามความจริง
 • 实在 shízài จริงๆ แท้จริงแล้ว (กริยาวิเศษณ์)
 • 实际 shíjì ความเป็นจริง
 • 实据 shíjù หลักฐานที่เป็นจริง
 • 实况 shíkuàng สภาพที่เป็นจริง เหตุการณ์ที่เป็นจริง
 • 实权 shíquán อำนาจแท้จริง
 • 实数 shíshù จำนวนจริง

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *