เอกสารสำคัญ

 • 信用卡 xìnyòngkǎ บัตรเครดิต
 • 身份证 shēnfènzhèng บัตรประชาชน
 • 学生证 xuéshēngzhèng บัตรประจำตัวนักเรียน
 • 健康保险卡 jiànkāngbǎoxiǎnkǎ บัตรประกันสุขภาพ
 • 学位证书 xuéwèizhèngshū ปริญญาบัตร
 • 地契 dìqì โฉนดที่ดิน
 • 结婚证书 jiéhūn zhèngshū ทะเบียนสมรส
 • 离婚证书 líhūnzhèngshū ทะเบียนหย่า
 • 名片 míngpiàn นามบัตร
 • 户籍 hùjí ทะเบียนบ้าน
 • 驾驶执照 jiàshǐ zhízhào ใบอนุญาตขับขี่
 • 签证 qiānzhèng วีซ่า
 • 护照 hùzhào หนังสือเดินทาง /พาสปอร์ต
 • 护照复印件 hùzhàofùyìnjiàn สำเนาพาสปอร์ต
 • 出生证明书 chūshēngzhèngmíngshū สูติบัตร
 • 死亡证明书 sǐwángzhèngmíngshū มรณบัตร

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *