อักษรจีนที่สลับตำแหน่งกันแล้วความหมายเปลี่ยนค่ะ (อันนี้หนูหามาเพิ่มให้ค่ะ)

  • 形象 xíngxiàng ภาพลักษณ์/ภาพพจน์ 象形 xiàngxíng ตัวอักษรที่มีการประดิษฐ์ขึ้นจากภาพจริงๆ
  • 房客 fángkè ผู้เช่าบ้าน 客房 kèfáng ห้องพักโรงแรม/ห้องพักสำหรับแขก
  • 图画 túhuà รูปภาพ 画图 huàtú วาดภาพ
  • 明天 míngtiān วันพรุ่งนี้ 天明 tiānmíng ฟ้าสว่าง
  • 前日 qiánrì วันก่อน 日前 rìqián เมื่อไม่กี่วันก่อน
  • 虚心 xūxīn ถ่อมตัว 心虚 xīnxū ขาดความมั่นใจ กินปูนร้อนท้อง
  • 心中 xīnzhōng ในใจ 中心 zhōngxīn ใจกลาง ศูนย์กลาง
  • 前面 qiánmiàn ด้านหน้า 面前 miànqián ต่อหน้า
  • 车下 chē xià ใต้ท้องรถ 下车 xià chē ลงจากรถ

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *