คำศัพท์ในภาษาจีน(บางคำ) ที่สามารถสลับตำแหน่งกันได้ แต่ยังคงความหมายเดิม/ไม่เปลี่ยนแปลงค่ะ
เช่น

 • 爱情 àiqíng , 情爱 qíng’ài => ความรัก
 • 长久 cháng jiǔ , 久长 jiǔ cháng => ยาวนาน
 • 熊猫 xióngmāo , 猫熊 māoxióng => หมีแพนด้า
 • 齐整 qízhěng , 整齐 zhěngqí => เป็นระเบียบเรียบร้อย
 • 寻找 xúnzhǎo , 找寻 zhǎoxún => ค้นหา ,หา
 • 感情  gǎnqíng ,情感  qínggǎn => อารมณ์ความรู้สึก
 • 吸吮 xīshǔn , 吮吸 shǔnxī => ดูด
 • 爽直 shuǎngzhí ,直爽 zhíshuǎng => เปิดเผยตรงไปตรงมา
 • 率直 shuàizhí ,直率 zhíshuài => เปิดเผยตรงไปตรงมา
 • 偎依 wēiyī ,依偎 yīwēi => คลอเคลีย
 • 疗治 liáozhì ,治疗 zhìliáo => เยียวยารักษา
 • 痛苦 tòngkǔ , 苦痛 kǔtòng => ทุกข์ทรมาน
 • 魂灵 húnlíng ,灵魂 línghún => วิญญาณ
 • 仿效 fǎngxiào ,效仿 xiàofǎng => เลียนแบบ
 • 和暖 hénuǎn ,暖和 nuǎnhuo => อบอุ่น
 • 互相 hùxiāng ,相互 xiānghù => ซึ่งกันและกัน
 • 力气 lìqì ,气力 qìlì => กำลังวังชา,เรี่ยวแรง
 • 名声 míngshēng ,声名 shēngmíng => ชื่อเสียง
 • 播撒 bōsǎ ,撒播 sǎbō => หว่านเมล็ดพันธ์ุ
 • 别离 biélí ,离别 líbié =>อำลา/จาก
 • 逃脱 táotuō ,脱逃 tuōtáo => หนีรอด
 • 失迷 shīmí ,迷失 míshī => หลงทิศทาง
 • 细心 xìxīn ,心细 xīnxì => ละเอียดลออ
 • 载运 zàiyùn ,运载 yùnzài => บรรทุกและขนส่ง
 • 熬煎 áojiān ,煎熬 jiān’áo => ทรมาน
 • 查询 cháxún ,询查 xún chá => สอบถาม
 • 藏躲 cángduǒ ,躲藏 duǒcáng => หลบซ่อน
 • 幻梦 huànmèng ,梦幻 mènghuàn =ฝัน

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *