ศัพท์จีนหมวดพลังงานต่างๆค่ะ

 • 能量 néngliàng พลังงาน
 • 磁能 cínéng พลังงานแม่เหล็ก
 • 波浪能 bōlàngnéng พลังงานคลื่น
 • 太阳能 tàiyángnéng พลังงานแสงอาทิตย์
 • 热能 rènéng พลังงานความร้อน
 • 光能 guāngnéng พลังงานแสง
 • 核能 hénéng พลังงานนิวเคลียร์
 • 风能 fēngnéng พลังงานลม
 • 潮汐能 cháoxīnéng พลังงานน้ำขึ้นน้ำลง
 • 水能 shuǐnéng พลังงานน้ำ
 • 机械能 jīxiènéng พลังงานกล
 • 动能 dòngnéng พลังงานจลน์
 • 化学能 huàxuénéng พลังงานเคมี
 • 声能 shēngnéng พลังงานเสียง
 • 电能 diànnéng พลังงานไฟฟ้า
 • 势能 shìnéng พลังงานศักย์
 • 生物质能 shēngwùzhìnéng พลังงานมวลชีวภาพ
 • 生物能 shēngwùnéng พลังงานชีวภาพ
 • 弹性能 tánxìngnéng พลังงานยืดหยุ่น
 • 可替代能源 /替代能源 kětìdàinéngyuán /tìdàinéngyuán  แหล่งพลังงานทางเลือก/พลังงานทดแทน
 • 自然能源 zìránnéngyuán แหล่งพลังงานธรรมชาติ
 • 辐射能 fúshènéng พลังงานรังสี
 • 原子能 yuánzǐnéng พลังงานปรมาณู

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *