ลักษณะนามในภาษาจีน 1.  朵 duǒ ตั่ว = ดอก, ก้อน ลักษณะนามใช้เรียกดอกไม้ เมฆ เช่น

 • 花 ดอกไม้
 • 茉莉花 ดอกมะลิ
 • 荷花 ดอกบัว
 • 向日葵 ดอกทานตะวัน
 • 菊花 ดอกเบญจมาศ
 • 牡丹花 ดอกโบตั๋น
 • 千日红 ดอกบานไม่รู้โรย
 • 玫瑰 ดอกกุหลาบ
 • 乌云 เมฆดำ
 • 云彩 เมฆ
 • 白云 เมฆขาว

**แต่ถ้าต้องการสื่อถึงสิ่งที่มัดอยู่รวมกัน จะใช้ลักษณะนาม 束 shù= ช่อ,มัด,กำ

 • 鲜花 ดอกไม้สด(ช่อ)
 • 玫瑰 กุหลาบ(ช่อ)
 • 花 ดอกไม้(ช่อ)
 • 菊花 ดอกเบญจมาศ(ช่อ)

2. 张 zhāng แผ่น/ใบ 2.1) ใช้เรียกวัตถุที่มีลักษณะเป็นแผ่นค่อนข้างบาง

 • 纸 zhǐ กระดาษ
 • 照片 zhàopiàn รูปถ่าย
 • 票 piào ตั๋ว
 • 报 bào หนังสือพิมพ์
 • 车票 chēpiào ตั๋วโดยสารรถ
 • 明信片 míngxìnpiàn โปสต์การ์ด ไปรษณียบัตร
 • 地图 dìtú แผนที่
 • 邮票 yóupiào แสตมป์,ดวงตราไปรษณียากร
 • 卡片 kǎpiàn การ์ด
 • 牛皮 niúpí หนังวัว

2.2) ใช้เรียกเครื่องเรือนบางอย่างที่มีลักษณะเป็นแผ่นแบนเรียบ

 • 床 chuáng เตียง
 • 桌子 zhuōzi โต๊ะ
 • 沙发 shāfā โซฟา
 • 凳子 dèngzi ม้านั่ง

2.3) ใช้เรียกปาก ใบหน้าของคน/สัตว์

 • 脸 liǎn ใบหน้า
 • 嘴 zuǐ ปาก

2.4) ใช้เรียกธนู เครื่องดนตรีบางชนิด

 • 弓 gōng ธนู
 • 琴 qín พิณ
 • 鼓 gǔ กลอง

3. 段 duàn ช่วง,ตอน,ท่อน ใช้กับเวลาหรือระยะทาง(ช่วง,ตอน) 用于时间,路程 เช่น

 • 路 lù ถนน
 • 时间 shíjiān เวลา
 • 路程 lùchéng ระยะทาง
 • 行程 xíngchéng ระยะทาง
 • 距离 jùlí ระยะห่าง
 • 经历 jīnglì ประสบการณ์

3.2) ใช้กับสิ่งที่มีรูปลักษณ์ยาวๆสามารถแบ่งออกเป็นส่วนๆได้(ท่อน)
用于长条物分成的部分 เช่น

 • 木柴 mùchái ฟืน
 • 木头 mùtou ท่อนไม้
 • 水管 shuǐguǎn ท่อน้ำ
 • 绳子 shéngzi เชือก

3.3) ใช้กับส่วนหนึ่งส่วนใดของเพลง บทสนทนา บทละคร ข้อความ(ช่วง,ตอน,ท่อน)
用于事物的一部分
เช่น

 • 话 huà คำพูด
 • 歌词 gēcí เนื้อเพลง
 • 历史 lìshǐ ประวัติศาสตร์
 • 文章 wénzhāng บทความ
 • 音乐 yīnyuè ดนตรี,เพลง
 • 故事 gùshì นิทาน เรื่องเล่า

4. 级 jí
4.1) ใช้กับขั้นบันได 用于台阶,楼梯等
เช่น

 • 台阶 táijiē ขั้นบันได
 • 楼梯 lóutī บันได
 • 阶梯 jiētī บันได

4.2)ใช้บอกระดับ 用于等级
4.2.1) บอกระดับของภัยธรรมชาติ,ระดับแรงลม
เช่น

 • 地震 dìzhèn แผ่นดินไหว =>六级地震 แผ่นดินไหวขนาด6ริกเตอร์
 • 大风 dàfēng ลมแรง =>六七级大风 ลมแรงระดับ6-7
 • 风 fēng ลม

4.2.2) บอกระดับ คุณภาพของคน สิ่งของ
เช่น

 • 饭店 fàndiàn โรงแรม =>五星级饭店 โรงแรมระดับห้าดาว
 • 旅馆 lǚguǎn=>五星级旅馆 โรงแรมระดับห้าดาว
 • 酒店 jiǔdiàn โรงแรม
 • 演员 yǎnyuán นักแสดง
 • 运动员 yùndòngyuán นักกีฬา
 • 厨师 chúshī พ่อครัว
 • 酒 jiǔ เหล้า
 • 茶叶 cháyè ใบชา

5. 笔 bǐ
5.1 ใช้กับสิ่งที่เกี่ยวกับเงินทอง หนี้สิน การค้าขาย รายการบัญชี
เช่น

 • 钱 qián เงิน
 • 资金 zījīn เงินทุน
 • 账目 zhàngmù รายการบัญชี
 • 贷款 dàikuǎn เงินกู้
 • 存款 cúnkuǎn เงินฝาก
 • 学费 xuéfèi ค่าเล่าเรียน
 • 费用 fèiyòng ค่าใช้จ่าย
 • 收入 shōurù รายรับ
 • 债务 zhàiwù หนี้สิน
 • 买卖 mǎimai การค้าขาย
 • 生意 shēngyì การค้าขาย
 • 交易 jiāoyì การค้าขาย
 • 遗产 yíchǎn มรดก

5.2 ใช้กับจำนวนขีดตัวอักษรจีน ,ศิลปะการเขียนตัวอักษรจีน ,การวาดภาพ

 • 字 zì ตัวหนังสือ => “我"字有七笔
 • 画 huà ภาพวาด

6.封 fēng =ฉบับ ใช้กับจดหมาย โทรเลข โทรสาร อีเมล์
เช่น

 • 信 xìn จดหมาย
 • 电报 diànbào โทรเลข
 • 传真 chuánzhēn โทรสาร
 • 情书 qíngshū จดหมายรัก
 • 长信 chángxìn จดหมายยาวๆ
 • 短信 duǎnxìn จดหมายสั้นๆ
 • 电子邮件 diànzǐyóujiàn อีเมล์
 • 家信 jiāxìn จดหมายทางบ้าน

7. 篇 piān ฉบับ/เรื่อง/บทใช้กับบทความ ร้อยแก้ว บทกลอน

 • 文章 wénzhāng บทความ
 • 稿子 gǎozi ต้นฉบับ
 • 诗 shī บทกลอน
 • 短文 duǎnwén บทความสั้น
 • 报道 bàodào รายงานข่าว
 • 报告 bàogào รายงาน
 • 散文 sǎnwén บทร้อยแก้ว
 • 课文 kèwén บทเรียน
 • 作文 zuòwén เรียงความ
 • 故事 gùshi นิทาน
 • 乐谱 yuèpǔ โน้ตเพลง
 • 论文 lùnwén วิทยานิพนธ์

8. 堵 dǔ ใช้กับกำแพง

 • 墙 qiáng กำแพง
 • 高墙 gāoqiáng กำแพงสูง
 • 围墙 wéiqiáng กำแพงล้อม
 • 土墙 tǔqiáng กำแพงดิน
 • 砖墙 zhuānqiáng กำแพงอิฐ

9. 顶 dǐng ใบ,หลัง ใช้กับสิ่งที่มียอด ,หมวก
เช่น

 • 蚊帐 wénzhàng มุ้ง
 • 帽子 màozi หมวก
 • 草帽 cǎomào หมวกฟาง
 • 军帽 jūnmào หมวกทหาร
 • 帐篷 zhàngpeng เต็นท์,กระโจม
 • 轿子 jiàozi เกี้ยว

10. 粒 lì ใช้กับสิ่งที่มีลักษณะกลมๆเล็กๆ ,เม็ด,เมล็ด
เช่น

 • 米 mǐ ข้าวสาร
 • 沙 shā ทราย
 • 盐 yán เกลือ
 • 种子 zhǒngzi เมล็ดพันธุ์
 • 粮食 liángshi ธัญญาหาร
 • 子弹 zǐdàn กระสุนปืน
 • 药丸 yàowán ยาเม็ด ยาลูกกลอน
 • 花生 huāshēng ถั่วลิสง
 • 纽扣 niúkòu กระดุม
 • 珠子 zhūzi ไข่มุก

11. 副 fù
11.1) 用于成套的东西 ใช้กับสิ่งของที่เป็นคู่เป็นชุดกัน เช่น

 • 眼镜 yǎnjìng แว่นตา
 • 象棋 xiàngqí หมากรุกจีน
 • 手套 shǒutào ถุงมือ
 • 对联 duìlián คำกลอนคู่
 • 耳环 ěrhuán ต่างหู
 • 纸牌 zhǐpái ไพ่
 • 扑克牌 pūkèpái ไพ่ป๊อก
 • 武装 wǔzhuāng อาวุธ

11.2)用于面部表情 ใช้กับการแสดงออกทางสีหน้า เช่น

 • 笑脸xiàoliǎn ใบหน้ายิ้มแย้ม
 • 凶相 xiōngxiāng ใบหน้าดุร้าย
 • 表情 biǎoqíng อารมณ์ ความรู้สึก
 • 面孔 miànkǒng ใบหน้า
 • 神色 shénsè สีหน้า

12. 块 kuài ชิ้น,ก้อน 12.1) ใช้เรียกสิ่งของที่มีลักษณะเป็นก้อน เป็นแผ่น

 • 橡皮 ยางลบ
 • 香皂 สบู่หอม
 • 肥皂 สบู่
 • 石头 ก้อนหิน
 • 地板 พื้นกระดาน
 • 黑板 กระดานดำ
 • 手表 นาฬิกาข้อมือ
 • 地 ที่ดิน
 • 田 ที่นา

12.2) ใช้เรียกส่วนหนึ่งของอาหารที่มีลักษณะเป็นชิ้น

 • 肉 เนื้อ
 • 西瓜

13. 遍 biàn รอบ,เที่ยว
ใช้นับการกระทำตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุด
เช่น

 • 说 พูด=>请你再说一遍
 • 看 อ่าน=>这本小说,我想再看一遍
 • 写 เขียน=> 我把文章丢了, 所以只好再写一遍.
 • 问 ถาม=> 问一遍
 • 复习 ทบทวน=> 做作业前, 你应该将课文复习一遍.

14. 伙 huǒ กลุ่ม แก๊ง
ใช้กับกลุ่มคน (มักใช้ในความหมายไม่ดีค่ะ) 用于人群,有时含有贬义
เช่น

 • 人 rén คน
 • 流氓 liúmáng อันธพาล
 • 小偷 xiǎotōu ขโมย
 • 暴徒 bàotú ผู้ก่อการร้าย
 • 贼 zéi โจร
 • 海盗 hǎidào โจรสลัด
 • 歹徒 dǎitú คนร้าย
 • 窃贼 qièzéi ขโมย
 • 匪徒 fěitú โจร
 • 强盗 qiángdào โจร

15. 串 chuàn
ใช้กับสิ่งของที่ร้อยเป็นสาย เส้น พวง /สิ่งของที่มีลักษณะเรียงต่อกัน
เช่น

 • 葡萄 องุ่น
 • 香蕉 กล้วย(หวี)
 • 珍珠 ไข่มุก
 • 珠链 สร้อยไข่มุก
 • 项链 สร้อยคอ
 • 珠子 ไข่มุก
 • 鞭炮 ประทัด
 • 羊肉串 เนื้อแกะปิ้ง

16. 匹 อ่านว่า pǐ
16.1)ใช้กับม้า ล่อ อูฐ ลา (ตัว)
เช่น

 • 马 mǎ ม้า
 • 骆驼 luòtuo อูฐ
 • 驴 lǘ ลา
 • 骡子 luózi ล่อ
 • 战马 zhànmǎ ม้าศึก

16.2) ใช้กับผ้า ผ้าที่พับ/ม้วนไว้(พับ)
เข่น

 • 丝绸 sīchóu ผ้าไหม
 • 布 bù ผ้า
 • 绸子 chóuzi ผ้าแพร
 • 绸缎 chóuduàn ผ้าไหมแพร

17. 口 kǒu ปาก
คำไหนใช้มันผสมคำจะมีความหมายเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ต้องใช้ปากค่ะ

 • 吃 chī กิน
 • 呵 hē หายใจทางปาก
 • 呵斥 hēchì ตะคอกเสียงดัง
 • 叹 tàn ทอนหายใจ
 • 喝 hē ดื่ม
 • 喝彩 hècǎi ร้องเชียร์
 • 叮嘱 dīngzhǔ กำชับ
 • 叼 diāo คาบ งับ
 • 叫 jiào ร้องเรียก
 • 吮吸 shǔnxī ดูด สูบ
 • 吞 tūn กลืน
 • 吹 chuī เป่า

นอกจากนี้ อักษร口ยังนิยมใช้กับคำเลียนเสียงต่างๆบางคำด้วยค่ะ
เช่น

 • 哈哈 [hāhā] เสียงหัวเราะ ฮ่าๆๆ
 • 嘻嘻 [xīxī] ฮิๆ
 • 嗯嗯 [ēnēn] ฮืมๆ
 • 嘿嘿 [hēihēi] แหะๆ
 • 呵呵 [hēhe] เหอะๆ
 • 吃吃 [chīchī] หึๆ
 • 呜呜 [wūwū] ฮือๆ (เสียงร้องไห้)
 • 哇哇 [wāwā] อุแว๊ๆ
 • 呸 [pēi] เชอะ (แสดงความไม่พอใจ)
 • 哗哗 [huāhuā] เสียงน้ำไหล

ใครสนใจเพิ่มเติมสามารถดูได้ในเว็ปอาจารย์หลิวค่ะ
http://www.pasajeen.com/คำเลียนเสียง/

18. 本 běn เล่ม
ลักษณะนามใช้เรียกหนังสือ นิตยสาร สมุด สิ่งพิมพ์อื่นๆที่เย็บเป็นรูปเล่ม
เช่น

 • 书 shū หนังสือ
 • 账 zhàng บัญชี
 • 词典 cídiǎn พจนานุกรม
 • 字典 zìdiǎn พจนานุกรม
 • 杂志 zázhì นิตยสาร
 • 名册 míngcè สมุดรายนาม
 • 教材 jiàocái ตำราเรียน
 • 小说 xiǎoshuō นวนิยาย
 • 参考书 cānkǎoshū หนังสืออ้างอิง
 • 护照 hùzhào หนังสือเดินทาง
 • 日记 rìjì บันทึกประจำวัน

19. 枝 zhī
19.1 ลักษณะนามเรียกดอกไม้เล็กๆที่ติดอยู่กับกิ่ง 用于带枝子的花朵 เช่น

 • 梅花 méihuā ดอกเหมย(กิ่ง)
 • 兰花 lánhuā ดอกกล้วยไม้(กิ่ง)
 • 向日葵xiàngrìkuí ดอกทานตะวัน(กิ่ง)
 • 玫瑰花 méiguìhuā ดอกกุหลาบ(กิ่ง)
 • 菊花 júhuā ดอกเบญจมาศ(กิ่ง)
 • 康乃馨 kāngnǎixīn ดอกคาร์เนชั่น(กิ่ง)

19.2 ลักษณะนามใช้เรียกสิ่งของที่เป็นแท่งยาว 用于杆状的东西 เช่น

 • 钢笔 gāngbǐ ปากกา
 • 蜡烛 làzhú เทียนไข
 • 毛笔 máobǐ พู่กัน
 • 箭 jiàn ลูกธนู
 • 笔 bǐ ปากกา
 • 圆珠笔 yuánzhūbǐ ปากกาลูกลื่น
 • 枪 qiāng ปืน

20. 袋 ไต้, dài ถุง/กระสอบ ใช้กับสิ่งของที่บรรจุในถุง กระสอบ เช่น

 • 米 mǐ ข้าว
 • 糖 táng น้ำตาล
 • 糖果 tángguǒ ลูกกวาด
 • 爆米花 bàomǐhuā ป๊อปคอร์น
 • 水泥 shuǐní ปูนซีเมนต์
 • 奶粉 nǎifěn นมผง
 • 面粉 miànfěn แป้งสาลี

21. 泡 pāo 用于尿和屎 ใช้กับปัสสาวะ อุจจาระ  เช่น

 • 尿 niào ปัสสาวะ
 • 屎 shǐ อุจจาระ
 • 小便 xiǎobiàn ปัสสาวะ
 • 大便 dàbiàn อุจจาระ

22. 尊 zūn
22.1 用于神佛塑像 ใช้กับเทวรูป/พระพุทธรูป (องค์) เช่น

 • 佛像 fóxiàng พระพุทธรูป
 • 神像 shénxiàng เทวรูป
 • 雕像 diāoxiàng รูปแกะสลัก
 • 塑像 sùxiàng รูปปั้น
 • 石像 shíxiàng รูปปั้นหิน
 • 菩萨像 púsàxiàng รูปหล่อพระโพธิสัตว์

22.2) 用于炮 ใช้กับปืนใหญ่ (ลำ,กระบอก) เช่น

 • 大炮 dàpào ปืนใหญ่
 • 炮 pào ปืนใหญ่

23. 轮 lún
23.1) ใช้เรียกพระอาทิตย์ พระจันทร์ (ดวง) เช่น

 • 红日 hóngrì พระอาทิตย์แดงฉาน
 • 夕阳 xīyáng พระอาทิตย์ยามเย็น(ตกดิน)
 • 旭日 xùrì พระอาทิตย์ยามเช้า
 • 明月 míngyuè พระจันทร์สว่างไสว
 • 满月 mǎnyuè พระจันทร์เต็มดวง
 • 圆月 yuányuè พระจันทร์เต็มดวง

23.2) ใช้เรียกเรื่องราวที่เกิดขึ้นแบบวนเวียน (รอบ) เช่น

 • 比赛 bǐsài การแข่งขัน
 • 会谈 huìtán การเจรจา

24. 摞 luò ตั้ง ใช้เรียกสิ่งของที่วางซ้อนกัน เช่น

 • 砖 zhuān อิฐ
 • 书 shū หนังสือ
 • 碗 wǎn ชาม
 • 盘子 pánzi จาน
 • 文件 wénjiàn เอกสาร

25. 颗 kē 用于颗粒状或球形物 ใช้กับสิ่งที่มีลักษณะเป็นเม็ด/สิ่งที่มีลักษณะกลมๆ เช่น

 • 珠子 zhūzi ไข่มุก
 • 炸弹 zhàdàn ลูกระเบิด
 • 手榴弹 shǒuliúdàn ลูกระเบิดมือ
 • 子弹 zǐdàn กระสุนปืน
 • 豆子 dòuzi ถั่ว
 • 黄豆 huángdòu ถั่วเหลือง
 • 花生 huāshēng ถั่วลิสง
 • 豌豆 wāndòu ถั่วลันเตา
 • 牙齿 yáchǐ ฟัน(ซี่)
 • 星星 xīngxīng ดวงดาว
 • 星 xīng ดาว
 • 流星 liúxīng ดาวตก
 • 卫星 wèixīng ดาวเทียม
 • 心 xīn หัวใจ

26. 栋 dòng ต้ง ใช้กับบ้านเรือน ตึกรามบ้านช่อง เช่น

 • 房子 fángzi บ้าน
 • 别墅 biéshù บ้านพักตากอากาศ
 • 公寓 gōngyù อพาร์ตเมนต์
 • 大楼 dàlóu อาคารใหญ่
 • 高楼 gāolóu อาคารสูง
 • 楼房 lóufáng อาคารตึก

27. 碗 wǎn ชาม ใช้เรียกสิ่งของที่บรรจุลงในชาม เช่น

 • 面条 miàntiáo บะหมี่
 • 拉面 lāmiàn ราเม็ง
 • 粥 zhōu โจ๊ก
 • 汤 tāng น้ำแกง
 • 米饭 mǐfàn ข้าวสวย

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *