แจกศัพท์จีนเกี่ยวกับชั่ง ตวง วัดค่ะ

 • 克 kè กรัม
 • 公斤 gōngjīn กิโลกรัม
 • 毫克 háokè มิลลิกรัม
 • 米 mǐ เมตร
 • 毫米 háomǐ มิลลิเมตร
 • 厘米 límǐ เซนติเมตร
 • 分米 fēn mǐ เดซิเมตร
 • 千米 qiān mǐ กิโลเมตร
 • 公里 gōnglǐ กิโลเมตร
 • 英寸 yīngcùn นิ้ว
 • 英尺 yīngchǐ ฟุต
 • 里 lǐ ลี้
 • 码 mǎ หลา
 • 英里 yīnglǐ ไมล์
 • 英亩 yīngmǔ เอเคอร์
 • 升 shēng ลิตร
 • 毫升 háoshēng มิลลิลิตร
 • 厘升 líshēng เซนติลิตร
 • 分升 fēnshēng เดซิลิตร
 • 磅 bàng ปอนด์
 • 加仑 jiālún แกลลอน
 • 立方厘米 lìfāng límǐ  ลูกบาศก์เซนติเมตร
 • 立方英寸 lìfāng yīngcùn ลูกบาศก์นิ้ว
 • 立方英尺 lìfāng yīngchǐ ลูกบาศก์ฟุต
 • 立方米 lìfāng mǐ ลูกบาศก์เมตร
 • 平方毫米 píngfāng háomǐ ตารางมิลลิเมตร
 • 平方厘米 píngfāng límǐ ตารางเซนติเมตร
 • 平方英寸 píngfāng yīngcùn ตารางนิ้ว
 • 平方英尺 píngfāng yīngchǐ ตารางฟุต
 • 平方分米 píngfāng fēnmǐ ตารางเดซิเมตร
 • 平方公里 píngfāng gōnglǐ ตารางกิโลเมตร
 • 平方码 píngfāng mǎ ตารางหลา
 • 平方英里 píngfāng yīnglǐ ตารางไมล์
 • 平方米 píngfāng mǐ ตารางเมตร

 

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *