กฏการเปลี่ยนเสียงในภาษาจีนค่ะ (อธิบายแบบละเอียด)

1) เสียง3อยู่ติดกันสองพยางค์ พยางค์หน้าจะเปลี่ยนเป็นเสียงสอง
เช่น  你好 nǐ hǎo จะอ่านออกเสียงเป็น หนีห่าว ní hǎo

2) เสียง3อยู่ติดกันสามพยางค์ สามารถอ่านได้หลายแบบขึ้นอยู่กับโครงสร้าง
เช่น
โครงสร้าง 2+1 ในกรณีที่สองพยางค์แรกเป็นกลุ่มคำศัพท์เดียวกัน ส่วนพยางค์ที่สามเป็นส่วนแยก

 • 洗脸水 xǐ liǎn shuǐ => 洗脸 ล้างหน้า (กลุ่มเดียวกัน) +水 น้ำ (กลุ่มแยก)

จะเปลี่ยนเสียงอ่านจากเดิมที่อ่าน 3+3+3 สี่เหลี่ยนสุ่ย เป็น 2+2+3 สีเหลียนสุ่ย xí lián shuǐโครงสร้าง1+2 ในกรณีพยางค์แรกเป็นส่วนแยก ส่วนพยางค์ที่สองแบะที่สามเป็นกลุ่มเดียวกัน

 • 跑百米 pǎo bǎi mǐ => 跑 วิ่ง(กลุ่มแยก) + 百米 100เมตร (กลุ่มเดียวกัน)

จะเปลี่ยนเสียงอ่านจากเดิมที่อ่าน 3+3+3 เผ่าไป่หมี่ เป็น 3+2+3 เผ่าไป๋หมี่ pǎo bái mǐโครงสร้าง 1+1+1 ในกรณีที่พยางค์แยกออกจากกันไม่ได้ เป็นส่วนประกอบของกลุ่มคำศัพท์
เช่น

 • 我想买 wǒ xiǎng mǎi จะเปลี่ยนเสียงอ่านจากเดิม หว่อเสี่ยงหม่าย เป็น 2+2+3 อั๋วเสียงหม่าย wó xiáng mǎi
 • 我想你 wǒ xiāng nǐ จะเปลี่ยนเสียงอ่านจากเดิม หว่อเสี่ยงหนี่ เป็น 2+2+3 อั๋วเสียงหนี่ wó xiáng nǐ

3) เสียงสามอยู่ติดกันตั้งแต่สี่พยางค์ขึ้นไป
จะใช้วิธีแยกกลุ่มคำศัพท์ออกเป็นสองคำหรือสามคำ ต่อจากนั้นจึงออกเสียงตามกฏข้างบน

4) คำว่า 不 ปกติเป็นเสียงสี่คือ อ่านออกเสียงว่า ปู้ bù แต่เมื่ออยู่หน้าคำที่เป็นเสียงสี่ด้วยกัน จะเปลี่ยนเป็นเสียงสอง
เช่น

 • 不是 ปู๋ซื่อ bú shì (ห้ามอ่านปู้ซื่อ,bù shì) ไม่ใช่
 • 不对 ปู๋ตุ้ย bú duì (ห้ามอ่านปู้ตุ้ย, bù duì) ไม่ถูก
 • 不错 ปู๋ชั่ว bú cuò (ห้ามอ่านปู้ชั่ว,bù cuò ) ไม่เลว

ถ้าไม่ได่อยู่หน้าคำเสียงสี่ก็อ่านเสียงปกติ (ปู้) เช่น 不好 ปู้ห่าว bù hǎo ไม่ดี
5) คำว่า 一 yī
5.1) เมื่ออยู่ตัวเดียวอ่านเป็นเสียงหนึ่ง(อี) yī รวมทั้งเมื่ออยู่ท้ายคำหรือท้ายประโยคด้วย
เช่น

 • 一 อี yī หนึ่ง
 • 二十一 เอ้อร์สืออี èr shí yī ยี่สิบเอ็ด

5.2) เมื่ออยู่หน้าคำเสียงสี่ อักษร 一 จะเปลี่ยนเป็นเสียงสอง (อี๋ )
เข่น

 • 一共 อี๋ก้ง yí gòng ทั้งหมด
 • 一半 อี๋ปั้น yí bàn ครึ่งหนึ่ง

5.3) เมื่ออยู่หน้าคำเสียง1,2,3 จะเปลี่ยนเป็นเสียงสี่ (อี้)
เช่น

 • 一般 อี้ปัน yì bān ทั่วๆไป
 • 一起 อี้ฉี่ yìqǐ ด้วยกัน
 • 一天 อี้เทียน yìtiān หนึ่งวัน

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *