Category Archive:สำนวนจีนน่ารู้

“樂觀是種優秀品質,但如過分樂觀就是愚蠢。”

มองโลกในแง่ดีคือคุณสมบัติที่ดีงามประการหนึ่ง แต่หากมองโลกในแง่ดีจนเกินไปอาจกลายเป็นความโง่เขลา

ศัพท์ที่น่าสนใจ

 • 樂觀 [lè​guān] มองโลกในแง่ดี, คิดบวก
 • 是 [shì] คือ
 • 種 [zhǒng] ชนิด, ประเภท
 • 優秀 [yōu​xiù] ยอดเยี่ยม, ดีเยี่ยม
 • 品質 [pǐn​zhì] คุณสมบัติ
 • 但 [dàn​] แต่
 • 如 [rú] ดังเช่น, เช่น
 • 過分 [guò​fèn​] เกินเลยไป, มากเกินไป
 • 就是 [jiù​shì] ก็คือ
 • 愚蠢 [yú​chǔn​] โง่เขลา

 

“人最愚蠢的,並不是沒有發現眼前的陷阱, 而是第二次又掉了進去。”

เรื่องโง่เขลาที่สุดของคนเรา แม้ไม่ใช่พบหลุมพลางที่อยู่ตรงหน้า แต่ทว่าครั้งที่สองเรากลับตกลงไปในหลุมพลางนั้นอีก

คำศัพท์น่าสนใจ

 • 愚蠢 [yú​chǔn] โง่เขลา
 • 最 [zuì] ที่สุด
 • 發現 [fā​xiàn] พบ, ค้นพบ
 • 眼前 [yǎn​qián] ตรงหน้า
 • 陷阱 [xiàn​jǐng] กับดัก, หลุมพลาง
 • 並不是…, 而是… [bìngbùshì…, ér​shì…]  แม้ไม่ใช่…, แต่…
 • 第二次 [dì​’èr​cì] ครั้งที่สอง
 • 又 [yòu] อีก
 • 掉 [diào] ตก
 • 進去 [jìn​qù] เข้าไป

 

“成功得意之時,朋友認識了你;遭貶落難之時,你認識了朋友。”
ยามสำเร็จผองเพื่อนรู้จักคุณ, ยามตกทุกข์ได้ยาก คุณรู้จักผองเพื่อน

ศัพท์ที่น่าสนใจ

 • 成功 [chéng​gōng] ความสำเร็จ
 • 得意 [dé​yì] กระหยิ่มยิ้มย่อง
 • 時 [shí] เวลา, ช่วงเวลา
 • 落難 [luò​nàn] ตกทุกข์ได้ยาก
 • 朋友 [péng​you] เพื่อนพ้อง
 • 認識 [rèn​shi] รู้จัก

 

“…來不得…”มีความหมายว่า “…ไม่ได้เด็ดขาด”โดยทั่วไปมักใช้ในรูปโครงสร้างประโยค “…來不得半點兒…”มีความหมายว่า “…แม้แต่นิดเดียวก็ไม่ได้เด็ดขาด”

ตัวอย่างประโยค
1. 科學研究成果來不得半點虛假。
kē xué yán jiū chéng guǒ lái bù dé bàn diǎn xūjiǎ 。
ผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เป็นเท็จแม้แต่นิดเดียวก็ไม่ได้เด็ดขาด (虛假 xūjiǎ  เป็นเท็จ)

2. 純潔的友誼來不得半點兒欺騙。
chún jié de yǒu yì lái bù dé bàn diǎn ér qīpiàn 。
มิตรภาพที่บริสุทธ์หลอกลวงกันแม้แต่นิดเดียวก็ไม่ได้เด็ดขาด (欺騙 qīpiàn โกหก หลอกลวง)

3. 醫生做手術時來不得半點兒疏忽。
yī shēng zuò shǒu shù shí lái bù dé bàn diǎn ér shū hu 。
ขณะที่คุณหมอทำการผ่าตัดจะประมาทแม้แต่นิดเดียวก็ไม่ได้เด็ดขาด (疏忽 shūhu ประมาท)

เครดิต Facebook : Linbo Cao