Category Archive:สอนภาษาจีนกลาง จือ เซิง ถัง

禪 เซน

禪 เซน

禪 เซน

萬般計較皆是空 , 行住坐卧總是禪。
[Wànbān jìjiào jiē shì kōng, xíng zhù zuò wò zǒng shì chán.]
การแก่งแย่งชิงดีทั้งหลายทั้งปวงล้วนว่างเปล่า , นั่งเดินยืนนอนนั่นแหละเซน
ผู้ที่มองเห็นความว่างของการแก่งแย่งแข่งขัน ชิงดีชิงเด่นแล้ว , ธรรมมะย่อมอยู่ในใจ ดังนั้นการนั่งเดินยืนนอนทุกอิริยาบถในชีวิตประจำวัน ล้วนเป็นการปฏิบัติธรรมทั้งสิ้น
計較 指較量 ;爭端爭吵。計算比較。

ติดตามได้ใน สอนภาษาจีนกลาง จือ เซิง ถัง

事在人為

事在人為

事在人為。
สรรพสิ่งอยู่ที่คนกำหนด

要得富貴福澤,天主張,由不得我 ; 要做賢人君子,我主張,由不得天。
จะร่ำรวยมากมีโชคลาภวาสนาเท่าใด ขึ้นกับฟ้าลิขิต ไม่ได้ขึ้นกับข้า จะเป็นคนดีมีปัญญาเป็นปราชญ์ ขึ้นกับตัวข้าเอง ไม่ได้ขึ้นกับฟ้า

指事情要靠人去做的。在一定的條件下,事情能否做成要看人的主觀努力如何。 可以給人以自信,樹立信心。
หมายถึง สิ่งต่าง ๆต้องอาศัยคนไปทำ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่กำหนดไว้ เรื่องนั้นจะทำได้สำเร็จหรือไม่ ย่อมขึ้นกับความมานะพยายามของตัวเราเอง เป็นคำที่ใช้เพื่อให้กำลังใจผู้ฟัง ให้เขาเชื่อมั่นในตนเอง

出處 : 明•馮夢龍《東周列國志》第六十九回:“事在人為耳,彼朽骨者何知。” 常與“命由天定”合用,形容命運由天定,成事在於人為。

ติดตามได้ใน สอนภาษาจีนกลาง จือ เซิง ถัง

《孫子•計篇》:“攻其無備,出其不意。”
“Sūnzi•jì piān”:  “Gōng qí wú bèi, chūqíbùyì.”
พิชัยยุทธซุนจื่อ  “โจมตีเมื่อยามไม่ทันระวัง ใช้กลยุทธที่คู่ต่อสู้คาดไม่ถึง”

攻其無備,出其不意

攻其無備,出其不意

其:代詞,對方;不意:沒有料到。趁對方沒有意料到就採取行動。後也泛指出乎別人的意料。
หมายถึงฉวยโอกาสจู่โจมในยามที่ฝ่ายตรงข้ามไม่ทันระวังตัว หรือ กว้างกว่านั้นก็คือใช้กลยุทธที่คู่ต่อสู้คาดไม่ถึง
พยัคฆ์ในยามจะตะปบเหยื่อ ย่อมหลอกล่อให้เหยื่อตายใจ เดินเข้ามาสู่พื้นที่สังหาร , เมื่อเหยื่อหลงกลย่ามใจไม่ทันระวังตัว ยามนั้นก็จะถูกจู่โจมแบบไม่ทันตั้งตัว หรือหลงกลที่คาดไม่ถึง และย่อมถึงกาลมรณะเป็นที่สุด …..
ผู้มีปัญญาพึงพิจารณาเอาประโยชน์จากกลยุทธนี้เอาเองเถิด ….

คำศัพท์ที่น่าสนใจ

對方 [duìfāng]  ฝ่ายตรงข้าม
不意 [búyì] ไม่ทันระวัง
料到 [liàodào] คิดถึง คาดถึง
意料 [yìliào] คาดคิด ==> 沒有意料到  ไม่ได้คาดคิดถึง  ไม่ทันระวังตัว
趁 [chèn]  ถือโอกาส
採取行動 [cǎi​qǔ​xíng​dòng​] ดำเนินการ
泛指 [fàn​zhǐ] นำมาใช้อ้างอิงทั่วไป

 

ติดตามได้ใน สอนภาษาจีนกลาง จือ เซิง ถัง

即心即佛 [jíxīn jífó] จิตหนึ่งคือพุทธะ

即心即佛

即心即佛

即心即佛. 佛宗用語,是說不須向外面求佛,你的自心即是佛。
พุทธะอยู่ที่ใจ ไม่มีความจำเป็นที่จะไปแสวงหาพุทธะจากภายนอก เพราะพุทธะก็คือจิตของเรานั่นเอง

星雲大師《人間佛教語錄》
ท่านสมณะซิงหวิ๋น ได้กล่าวเอาไว้ว่า

人與人之間有了「將心比心」,就能相互體諒、
ระหว่างคนเรา หากมีความระลึกถึงใจเขาใจเรา ก็จะมีการให้อภัย

相互包容,就能相互尊重、相互愛惜。
ประนีประนอมซี่งกันและกัน ก็จะทำให้เคารพรักซึ่งกันและกัน

「將心比心」 就是佛心,所謂 「即心即佛,即佛即心」 不亦宜乎。
ใจเขาใจเรา ก็คือพุทธจิต ดังคำที่กล่าวไว้ว่า จิตหนึ่งคือพุทธะ พุทธะคือจิตหนึ่ง…มิใช่หรือ

ติดตามได้ใน สอนภาษาจีนกลาง จือ เซิง ถัง

高手

高手

星雲大師《人間佛教語錄》:
Xīngyún dàshī 《rénjiān fójiào yǔlù》:
ท่านสมณะซิงหวิ๋น ได้กล่าวไว้ว่า

高手不必急於展露鋒芒,能夠養深積厚,
Gāoshǒu bùbì jíyú zhǎnlù fēngmáng, nénggòu yǎng shēn jī hòu
ยอดฝีมือไม่จำเป็นจะต้องรีบร้อนแสดงฝีมือ เก็บงำประกายไว้

不輕易顯露光華,才是沉潛的高手。
, bù qīngyì xiǎnlù guānghuá, cái shì chénqián de gāoshǒu.
ไม่แสดงออกอย่างง่ายดาย จึงจะเป็นยอดฝีมือที่มีความลึกล้ำ

ศัพท์น่าสนใจ

 • 急於 [jíyú] รีบร้อน
 • 展露 [zhǎnlù]  เปิดเผยออกมา
 • 鋒芒 [fēngmáng]  ความสามารถที่ได้แสดงออกมา
 • 鋒芒畢露 [fēngmáng bìlù] ความสามารถได้แสดงออกให้เห็นหมด
 • 輕易 [qīngyì]  ง่ายที่จะ
 • 光華 [guānghuá]  สว่างไสว เป็นประกาย   ==> 不輕易顯露光華  เก็บงำประกายอย่างมิดชิดไม่แสดงออกโดยง่าย

ติดตามได้ใน สอนภาษาจีนกลาง จือ เซิง ถัง

執著 Zhízhuó ยึดมั่นถือมั่น

執著 Zhízhuó ยึดมั่นถือมั่น

ภาษาเซน :

世界原本就不是屬於你, 因此你用不着拋棄, 要拋棄的是一切的執着。
Shìjiè yuánběn jiù bùshì shǔyú nǐ, yīncǐ nǐ yòng bùzháo pāoqì, yào pāoqì de shì yīqiè de zhízhuó.
โลกนี้แต่เดิมมาก็ไม่ใช่ของเรา ดังนั้นจึงไม่จำเป็นจะต้องไปละทิ้งโลก , สิ่งที่ควรละให้ได้ คือความยึดมั่นทั้งปวง.

萬物皆為我所用, 但非我所屬。
Wànwù jiē wèi wǒ suǒyòng, dàn fēi wǒ suǒshǔ.
สรรพสิ่งทั้งหลายล้วนมีมาให้เราได้ใช้สอย แต่มิใช่ให้เรามาเป็นเจ้าของ

雖然我們不能改變周遭的世界, 我們就只好改變自己。
Suīrán wǒmen bùnéng gǎibiàn zhōuzāo de shìjiè, wǒmen jiù zhǐhǎo gǎibiàn zìjǐ.
ถึงแม้ว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆรอบตัวเรา แต่เรายังสามารถเปลี่ยนแปลงตนเอง……..

คำศัพท์ที่น่าสนใจ

 • 屬於 [shǔyú]  ขึ้นอยู่กับ
 • 用不着 [yòng​bu​zháo​] ไม่จำเป็นต้อง
 • 拋棄  [pāo​qì] ละทิ้ง
 • 一切 [yī​qiè​]  ทั้งหมด
 • 執着 [zhí​zhuó] สิ่งที่ยึดติด ความยึดมั่นถือมั่น
 • 萬物 [wàn​wù] สรรพสิ่ง
 • 皆 [jiē] ต่างก็ ล้วนก็
 • 所屬 [suǒ​shǔ]  อยู่ในสังกัด อยู่ภายใต้คำสั่ง
 • 改變 [gǎi​biàn​] เปลี่ยนแปลงแก้ไข
 • 周遭 [zhōu​zāo]  รอบๆ  บริเวณรอบๆ

ติดตามได้ใน สอนภาษาจีนกลาง จือ เซิง ถัง

天機不可泄露  [tiān​jī​bù​kě​xiè​lòu​] ความลับของฟ้า(สวรรค์)มิอาจเปิดเผย

泄露 [xièlòu]  เปิดเผย/แพ่งพาย
泄露天機 [xiè​​lòu​tiān​jī] ความลับของฟ้าถูกเปิดเผย/ความลับถูกเปิดเผย

天機不可泄露

天機不可泄露

即 天機不可泄漏 。
天:是自然(超時間與超空間),亦指自然中的水、火、土、風、人等。
機:是機會,指相交會的地方
道家術語認為世事都由上天安排,而事先卻不能泄漏。也指涉及機密的事,不到時候不能預先透露。

ฟ้า ในที่นี้คือธรรมชาติ หรือพลังเบญจธาตุและพลังของมนุษย์ในธรรมชาติ
ประโยคนี้มาจากคำพูดในลัทธิเต๋า หมายความว่า เรื่องราวในโลก ล้วนถูกลิขิตโดยสวรรค์ ซึ่งไม่สามารถเปิดเผยก่อนเวลาอันควร คือเมื่อลิขิตแล้วถึงเวลาที่จะต้องเป็นไปเช่นไรก็ต้องเกิดขึ้นไปตามนั้น
ต่อมาใช้ในการพูดถึงเรื่องที่เป็นความลับ ที่ไม่อาจเปิดเผยก่อนเวลาอันควร

ติดตามได้ใน สอนภาษาจีนกลาง จือ เซิง ถัง

迎客松 Yíngkèsōng ต้นสนต้อนรับแขก

迎客松

迎客松

迎客松是黃山松的代表。迎客松在玉屏樓左側,倚獅石破石而生,高10米,胸徑0.64米,樹齡至少已有800年,一側枝椏伸出,如人伸出臂膀歡迎遠道而來的客人,雍容大度,姿態優美,是黃山的標誌性景觀。

ต้นสนต้นนี้เป็นสัญลักษณ์ของหวงซาน มีอายุกว่า ๘๐๐ ปี เนื่องจากมีกิ่งที่โน้มลงและยื่นออกมาคล้ายกับแขนที่อ้าออกต้อนรับแขกผู้มีเกียรติจากแดนไกล จึงได้รับการขนานนามว่า สนรับแขก ,โดยศิลปินหลายยุคหลายสมัยต่างนิยมวาดภาพต้นสนนี้และถูกชนชั้นสูงนำไปแขวนไว้ในห้องรับแขก แฝงความหมายว่า ยินดีต้อนรับมิตรสหาย

ติดตามได้ใน สอนภาษาจีนกลาง จือ เซิง ถัง

多原諒人一次

多原諒人一次

多原諒人一次 , 就多造一次福 , 把量放大 , 福就大。
Duō yuánliàng rén yīcì, jiù duō zào yīcì fú, bǎ liàng fàngdà, fú jiù dà.
ให้อภัยผู้อื่นได้อีกครั้ง ก็เป็นความสุข เป็นมงคลกับชีวิตอีกครั้ง , เปิดใจให้กว้าง ๆ ย่อมเป็นการเปิดรับความสุขและความเป็นมงคลมากมายมหาศาล

ขอให้ทุกท่านมีความสุข ในช่วงวันพักผ่อนนี้ครับ

ติดตามได้ใน สอนภาษาจีนกลาง จือ เซิง ถัง

沒有完成不了的任務

沒有完成不了的任務

沒有完成不了的任務 , 沒有克服不了的困難。
ไม่มีภารกิจที่ทำไม่สำเร็จ , ไม่มีอุปสรรคที่เอาชนะไม่ได้

ติดตามได้ใน สอนภาษาจีนกลาง จือ เซิง ถัง