หลากหลายความหมายของคำว่า 白 ไป๋, bái ค่ะ

1) ขาว (ตรงข้ามกับ 黑 เฮย,hēi ดำ) เช่น

 • 白皚皚 bái’ái’ái ขาวโพลน (พรรณนาน้ำแข็งหรือหิมะ)
 • 白布 báibù ผ้าขาว
 • 白色 báisè สีขาว
 • 白菜 báicài ผักกาดขาว
 • 白帶 báidài ตกขาว
 • 白髮 báifà ผมหงอก(ผมที่มีสีขาว)
 • 白旗 báiqí ธงขาว
 • 白皮膚 báipífū ผิวขาว
 • 白雲 báiyún เมฆขาว
 • 白細胞 báixìbāo เม็ดโลหิตขาว
 • 雪白 xuěbái ขาวดุจหิมะ

2) ว่างเปล่า ที่ว่าง เปล่า เช่น

 • 空白 kòngbái ที่ว่าง
 • 白卷 báijuàn กระดาษเปล่า
 • 交白卷 jiāobáijuàn ส่งกระดาษเปล่า(เวลาสอบ),คว้าน้ำเหลว
 • 白飯 báifàn ข้าวเปล่า
 • 白紙 báizhǐ กระดาษเปล่า

3) เสียเปล่า เปล่าประโยชน์ สูญเปล่า เช่น

 • 白等 báiděng รอเก้อ
 • 白跑了一趟 bái pǎole yī tàng ไปเก้อ, ไปเสียเที่ยว
 • 白白 báibái เปล่าๆ
 • 白白浪費時間 báibái làngfèi shíjiān เสียเวลาไปเปล่าๆ
 • 白費力氣 báifèilìqì เสียแรงเปล่า

4) อวมงคล (指喪事) เช่น

 • 紅白喜事 hóngbáixǐshì งานมงคลและงานอวมงคล
 • 白事 báishì งานศพ ( ตรงกันข้ามกับคำว่า 紅事 hóngshì งานแต่งงาน )

5) ดูถูกดูแคลน เหยียดหยาม เช่น

 • 白眼 báiyǎn มองด้วยสายตาดูถูกเหยียดหยาม
 • 我白了他一眼。Wǒ báile tā yīyǎn ฉันเหลือบมองดูเขาอย่างเหยียดๆแว้บหนึ่ง

6) สว่าง กระจ่างชัด แจ่มแจ้ง เช่น

 • 白天 báitiān กลางวัน
 • 白晝 báizhòu กลางวัน
 • 真相大白 zhēnxiàng dàbái ความจริงปรากฏออกมาอย่างชัดเจน
 • 明白 míngbái เข้าใจแจ่มแจ้ง

7) แซ่คน(แซ่ไป๋)

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>