หลากหลายความหมายของคำว่า 用 ย่ง,yòng ค่ะ

1) ใช้ ใช้สอย ใช้งาน เช่น

 • 使用 shǐyòng ใช้สอย
 • 用具 yòngjù เครื่องใช้
 • 用法 yòngfǎ วิธีการใช้
 • 用錢 yòngqián ใช้เงิน
 • 用車 yòngchē ใช้รถ
 • 用電腦 yòngdiànnǎo ใช้คอมพิวเตอร์

ตัวอย่างประโยค

 • 我不會用電腦。
  wǒ bú huì yòng diànnǎo
  ฉันใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็น
 • 我不會用計算機.
  wǒ bú huì yòng jìsuànjī
  ฉันใช้เครื่องคิดเลขไม่เป็น

2) ประโยชน์ เช่น

 • 用處 yòngchu ประโยชน์
 • 沒用 méiyòng ไม่มีประโยชน์
 • 有用 yǒuyòng มีประโยชน์

ตัวอย่างประโยค

 • 他已經愛上別人了,你再(怎麼)哭也沒用。
  tā yǐ jīng ài shàng bié rén le ,nǐ zài (zěn me) kǔ yě méi yòng
  เขาเปลี่ยนใจไปรักคนอื่นแล้ว ต่อให้เธอร้องไห้ไปก็ไม่มีประโยชน์หรอก

3) ต้อง (รูปปฏิเสธคือ 不用 ไม่ต้อง) เช่น

 • 不用客氣 búyòngkèqi ไม่ต้องเกรงใจ
 • 不用擔心 búyòngdānxīn ไม่ต้องกังวล ไม่ต้องห่วง
 • 不用操心 búyòngcāoxīn ไม่ต้องห่วง
 • 不用謝 búyòngxiè ไม่ต้องขอบคุณ

ตัวอย่างประโยค

 • 天還很亮,不用開燈。
  tiānháihěnliàng,búyòngkāidēng
  ฟ้ายังสว่างมาก ไม่ต้องเปิดไฟหรอก

4) กิน,ดื่ม (เป็นคำที่แสดงความเคารพนับถือ) เช่น

 • 用茶 yòngchá ดื่มชา
 • 用酒 yòngjiǔ ดื่มสุรา
 • 用飯 yòngfàn รับประทานอาหาร

ตัวอย่างประโยค

 • 客人要用酒。 kèrényàoyòngjiǔ แขกอยากดื่มสุรา

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>