慈悲為懷

慈悲為懷

慈悲為懷 cíbēiwéihuái มีจิตเมตตากรุณา

慈,梵語 maitrya,maitri,巴利語 metti;
願給一切眾生安樂叫做慈;慈 คือความเมตตา หวังให้สรรพสัตว์มีความสุข

悲,梵語karuna,巴利語同梵語;
願拔一切眾生痛苦叫做悲。悲 คือความกรุณา หวังจะช่วยให้สรรพสัตว์พ้นเสียจากความทุกข์

慈愛眾生並給與快樂(與樂),稱為慈;同感其苦,憐憫眾生,並拔除其苦(拔苦),稱為悲;二者合稱為慈悲。佛陀之悲乃是以眾生苦為己苦之同心同感狀態,故稱同體大悲。又其悲心廣大無盡,故稱無蓋大悲(無有更廣、更大、更上於此悲者)。
มีความเมตตาและความรักต่อสรรพสัตว์หวังให้ผู้อื่นมีความสุขคือ 慈 ความเมตตา
ร่วมทุกข์ไปกับสรรพสัตว์ ต้องการจะช่วยให้ผู้อื่นพ้นเสียจากความทุกข์นั้น ๆ คือ 悲ความกรุณา
พระพุทธองค์ทรงรับความทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายมาเป็นของตน มีความเห็นอกเห็นใจในความทุกข์ยากของสรรพสัตว์ จึงถือว่าเป็น 同體大悲 , และด้วยความกรุณาอันไม่มีประมาณนั้น จึงเรียกว่าเป็นความกรุณาอันยิ่งยวด無蓋大悲 ( ไม่มีความกรุณาใดที่ กว้างกว่า , ยิ่งใหญ่กว่า หรือสูงส่งกว่า )

ติดตามได้ใน สอนภาษาจีนกลาง จือ เซิง ถัง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>