เอกสารสำคัญ

 • 信用卡 xìnyòngkǎ บัตรเครดิต
 • 身份證 shēnfènzhèng บัตรประชาชน
 • 學生證 xuéshēngzhèng บัตรประจำตัวนักเรียน
 • 健康保險卡 jiànkāngbǎoxiǎnkǎ บัตรประกันสุขภาพ
 • 學位證書 xuéwèizhèngshū ปริญญาบัตร
 • 地契 dìqì โฉนดที่ดิน
 • 結婚證書 jiéhūn zhèngshū ทะเบียนสมรส
 • 離婚證書 líhūnzhèngshū ทะเบียนหย่า
 • 名片 míngpiàn นามบัตร
 • 戶籍 hùjí ทะเบียนบ้าน
 • 駕駛執照 jiàshǐ zhízhào ใบอนุญาตขับขี่
 • 簽證 qiānzhèng วีซ่า
 • 護照 hùzhào หนังสือเดินทาง /พาสปอร์ต
 • 護照複印件 hùzhàofùyìnjiàn สำเนาพาสปอร์ต
 • 出生證明書 chūshēngzhèngmíngshū สูติบัตร
 • 死亡證明書 sǐwángzhèngmíngshū มรณบัตร

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>