คำพ้องรูปจีน (多音字)
舍 คำนี้อ่านได้สองเสียงคือ shè, shě

1) shè ถ้าอ่านออกเสียงนี้จะมีความหมายว่า หอพัก พระบรมสารีริกธาตุ
เช่น

  • 宿舍 sùshè หอพัก
  • 舍利 shèlì พระบรมสารีริกธาตุ

2) shě ถ้าอ่านออกเสียงนี้จะมีความหมายว่า สละ ให้ทาน เสียดาย
เช่น

  • 捨不得 shě bù dé เสียดาย ทิ้งไม่ลง
  • ตรงข้ามกับ 捨得 shědé, shěde ไม่เสียดาย ทิ้งลงได้
  • 捨命 shěmìng พลีชีพ
  • 捨棄 shěqì ละทิ้ง สละ
  • 捨身 shěshēn อุทิศชีวิต
  • 施捨 shīshě ให้ทาน

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>